• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

Kakatauraoi ngkai KIFA imwain kawaran aonnaba.

by Online editor, E tabe ngkai ni kakatauraoi te tina n rabwata ni butibooro iaon Kiribati ae KIFA imwain kawaran aonaba. Te waaki ni kakatauraoi aei are e bon waaki…

vacancy-chauffer (1

by Online editor. Public Service Vacant Post Ministry: MFED Post title: Chauffer Number of Vacancy: 1 Salary Level: L 18-17 Division: MFED   Selection Criteria   Form 6 with Valid…

NER vacancy-Accountant General (1)

by Online editor, Public Service Vacant Post Ministry: MFED Post title: Accountant General Number of Vacancy: 1 Salary Level: L 3 Division: Accounting   Selection Criteria   Master’s Degree in…

NER, taabo aika a mwawa.

by Online editor. May Vacancies 2016 MINISTRY (Division) Division Post title Salary Level No/ of vacancy Selection Criteria Reg/date Cl/date PSO Administration Cadre Assistant Secretary L 10-9/8-7 3 Bachelor Degree…

E itiwewe kaain te clinic are i Betio

By online editor. Te onaoraki ngkoa ae ataaki bwa e a bon onrake naba nanona irouia aoraki e akea moa kaaina ngkai. N te rongorongo ao aoraki iaon Betio e…

E a manga roko naba ana Coach te Kiribati Basketball Federation mai Australia

by Online editor.  Annie La Fleur, te coach ibukin te takakaro ae te basketball are e a mwananga man te botaki ke te rabwata ae rang kinaki n Tebetebeke ao…

Election day for Kiribati new president

All ballot box and venue for general election were early opened today throughout Kiribati. All mwaneaba and other venue for national election today opened this 7 o’clock morning and expected…

Ana kabwebwe aroka BTC nakoia te botanaomata.

E maan ni waaki ana karikirake ae maeu te Kauntita n BTC nakoia kaain Betio ao te Botanaomat ae bwanin iaon Tarawa ni kabuta. E taekinna nakon te Kiribati Updates…

E bitaki tein te kaembein iaon Kiribati.

BY Online editor. E a uakaan te rinerine nakon te auti ae boou bwa nakon Ritembwa 2015 iaon Kiribati ae bwanin ao te waaki ni kaembein e a kaman waaki…

E irantangaki ana babaire te kaawa ae Nanikai iroun te tua.

by Online editor. E kukurei n taekinna te unimwane temanna man te kaawa ae Nanikai, Areke Bakua bwa ea iranaki ngkai aia katuua nakoia kaain Nanikai ake a manging inanon…