• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

RONGORONGON ABARA 26-08-14

by Online editor. A TANABWAIAKI ANA KAAKO J’BO VIDEO N ANA BWARAKI I EITA E boni waaki naba ngkai  katabwaninan te kakae iaon ana kakoo te kambwana ni birim ae…

RONGORONGON ABARA 28-08-14

by Online editor. A bane ni mena ngkai iaon Tarawa taani moti ni kabane man abamwakoron Kiribati. A karaoa aia kauoua ni bwabwaro taan moti iaon Tarawa ni moa man…

RONGORONGON ABARA 27-08-14

by Online editor SUPERMALL BON ANA KAMBWANA WISHING STAR AO E AKI KABOAKINAKO E kaota nanokawakina Mary Tamwii ngaia man ana itera Wishing Star n taian maningongo ake ai bon…

E tebera matana te b’aitari iroun Iaareto kabunare.

          By Online editor. E nang manga nako kain te wareware nakon te kauoau ni karaki are e karioaki ao man koreaki iroun ara tia koro…

RONGORONGON ABARA 25-08-14

by Online editor. E TIATIANAKI MOA UKIN TE PUBLIC TOILET ARE I BONRIKI NGKAI E a manga tiatianaki moa ukin te roki ngkai are I Bonriki n tii kaeaki kiba…

RONGORONGON ABARA 23/08/14

by Online editor. TII UOUA BONGIN ANA VAT TE IKA NI KOREKOREA AO E A KATOKAKI NABA E kani bubua mwaitin te aomata are e roko ni kaboi ika n…

TE TANGI N NANO IBUKIN TE WAAKI NI KABURAIETA MAN TE METERA TE KOORA

by Online editor. A tia ni bane ni kaoti tangin nanoia botaki n takakaro ake a mena iaan te rabwata ae TSA Teinainano Sports Association ni irekereke ma te waaki…

E A WAAKI TE KORO MAANGE  [RATO] IROUIA NAKOIA MAAN KAMEA,KATAMWA

by Online editor.   Iai ngkai ana tiim ni ibuobuoki Aotiteria ae mena iaon Tarawa are e waaki ni karaoa te korokoro nakon mangeia kee ratoia Kamea. E waaki n…

TE RUNGA N TE BUTIBOORO E A UAKAAN

by Online editor. Ai tii 2 te namwakaina ma ngkai ao e a nako kain te runga n te takakaro ae te Butibooro. E na karaoaki te runga inanon Okitobwa…

E KAKATAURAOI NGKAI BAIRIKI TENNIS MWAIN TE KAUABA ARE E NA IRIA I MATIARE

by Online editor. E korakora ngkai ana katauraoi te Bairiki Tennis ma ana ataei imwain te kauaba ibukin te tennis irouia te roro ake a mena n te primary. Ena…