• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

E okira Kiribati te Golden Boy

by online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

E motirawa ma te rau Hon speaker Teatao Teannaki.

BY Online editor. E motirawa ma te rau ao ni mena n ana auti I Bairiki Honourable Speaker Teatao Teannaki tabeua te aoa n nako. N aron are e karekea…

Ana manga roko kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati.

by Online editor. A nang toko waeia kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati nakon te namwakaina ae boou, Okitobwa, 2016. Te kauoua n tiim mai I Taiwan…

Ekainanoaki te ran iroun te botanaomata

by ONline editor E korakora tangiran te ran irouia aomata tabeman ake e a tare te ran n aia tabo n aron ae akea aia mwanibwa ao akea naba ranin…

65 ake anga araia nakon te kauntira TUC

by Online editor Onongaun ma niman mwaitiia naake anga araia ibukin te beku ae te kauntira iaon Tarawa Teinainano ao nakai ake ana taninga mwiin bwiin te rinerine are e…

Te utu ae marurung e bon karika te kakukurei

by Online editor E kakukurei te Utu ae Marurungin Marurungin te Utu bon teuana mai ibuakon ana takete te MWYSA ae uaiakinaki ngkai kanakoraoana ma mwakuriana bwa e aonga n…

Kangaanga nakon te roronrikirake iaon Kiribati

by Online editor Ni kaineti ma ana kanganga te roronrikirake n aron te kanganga n te moan taai n iein,kanganga aika a kairarai ataei ngkana a manga iein tanaia ke…

Wikin katioan ana buraeki te Itoi ni Ngaina

by Online editor “ AIO NGAI TE UEA”, aia boto ni iango Ainen te Itoiningaina iaon Teaoraereke Bareti n te ririki aio inanon wikin aia katio buraeki are e moa…

E roko I Kiribati Golden Boy David Katoatau, ena karikirakea te takakaro.

by Online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

Okitobwa 2016, tain ana runga Taiwan

by Online editor Taiwan Tournament E kantaningaki bwa e na waaki te Taiwan Tournament n te namwakaina ae e na roko 15 ke 18 Okitobwa n te ririki aio. Ni…