• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

Ana kabwebwe aroka BTC nakoia te botanaomata.

E maan ni waaki ana karikirake ae maeu te Kauntita n BTC nakoia kaain Betio ao te Botanaomat ae bwanin iaon Tarawa ni kabuta. E taekinna nakon te Kiribati Updates…

E bitaki tein te kaembein iaon Kiribati.

BY Online editor. E a uakaan te rinerine nakon te auti ae boou bwa nakon Ritembwa 2015 iaon Kiribati ae bwanin ao te waaki ni kaembein e a kaman waaki…

E irantangaki ana babaire te kaawa ae Nanikai iroun te tua.

by Online editor. E kukurei n taekinna te unimwane temanna man te kaawa ae Nanikai, Areke Bakua bwa ea iranaki ngkai aia katuua nakoia kaain Nanikai ake a manging inanon…

Teniman taan koroboki aika a boou, n te OB, PSO ao te Labour.

by Online editor. Press Release from the Office of the President. Bairiki Tarawa-Kiribati. For Immediate Release Government Appoints New Secretaries Bairiki, Tarawa, 9 June,2015—His Excellency President Anote Tong has appointed…

E anga bwanaana Sir Ieremia Tabai ao MP Iotebwa Redfern n te tai ni kangaanag aio.

By Onine editor. E otinako n te bong aio ana bebwa ni kaongora te Kiribati Updates ike anga bwanaia uoman taan tei nakon te botanaomata ibukin te kangaanaga e riki…

A kamaenakoakima aia utu teuana te tairiki imwin kainakin te kootiwei.

by Online editor. Teuana te tanga irarikia aika a mwaiti ake a aikoan mwengaia n okiri mwengaia n tain kainakin te kootiwei n te katenibong ae nako ake kaain Betio a…

E a manga uki te kootiwei Nippon Causeway.

by Online editor. Tebongina imwin kainakin te kooti n te wikia io te Katenibong ao e amanga kaukai nakon te botanaomata kabnganan bao ni mwamwananga ake aki raka rawataia iaon…

A bwakaa auti ao kaai inanon kawain Abemama.

By Online editor. E taekinna temanna man te aba ae Abemama n tawanouun te bong aio, te Kaabong 12/3 bwa e korakora rotakin Abemama ae bwanin ni korakoran te ang…

Kainan te Nippon Causeway man OB.

Nakoia te botanaomata, Kam na bane ni mauri. Aio taorimwian te katanoata are e nako ngkebong ni kaineti ma kainan te Causeway. Ti kukurei ni kaotia bwa e nang uki…

E a waaki te WORKS n onobwaia te causeway.

by Online editor, tamnei iroun Salona Resture. E a nako kain te mwakuri iaon te causeway are i Bairiki ma Betio n te bwakan taai aio irouia ana taan mwakuri…