• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

Election day for Kiribati new president

All ballot box and venue for general election were early opened today throughout Kiribati. All mwaneaba and other venue for national election today opened this 7 o’clock morning and expected…

Ana kabwebwe aroka BTC nakoia te botanaomata.

E maan ni waaki ana karikirake ae maeu te Kauntita n BTC nakoia kaain Betio ao te Botanaomat ae bwanin iaon Tarawa ni kabuta. E taekinna nakon te Kiribati Updates…

E bitaki tein te kaembein iaon Kiribati.

BY Online editor. E a uakaan te rinerine nakon te auti ae boou bwa nakon Ritembwa 2015 iaon Kiribati ae bwanin ao te waaki ni kaembein e a kaman waaki…

E irantangaki ana babaire te kaawa ae Nanikai iroun te tua.

by Online editor. E kukurei n taekinna te unimwane temanna man te kaawa ae Nanikai, Areke Bakua bwa ea iranaki ngkai aia katuua nakoia kaain Nanikai ake a manging inanon…

Teniman taan koroboki aika a boou, n te OB, PSO ao te Labour.

by Online editor. Press Release from the Office of the President. Bairiki Tarawa-Kiribati. For Immediate Release Government Appoints New Secretaries Bairiki, Tarawa, 9 June,2015—His Excellency President Anote Tong has appointed…

E anga bwanaana Sir Ieremia Tabai ao MP Iotebwa Redfern n te tai ni kangaanag aio.

By Onine editor. E otinako n te bong aio ana bebwa ni kaongora te Kiribati Updates ike anga bwanaia uoman taan tei nakon te botanaomata ibukin te kangaanaga e riki…

A kamaenakoakima aia utu teuana te tairiki imwin kainakin te kootiwei.

by Online editor. Teuana te tanga irarikia aika a mwaiti ake a aikoan mwengaia n okiri mwengaia n tain kainakin te kootiwei n te katenibong ae nako ake kaain Betio a…

E a manga uki te kootiwei Nippon Causeway.

by Online editor. Tebongina imwin kainakin te kooti n te wikia io te Katenibong ao e amanga kaukai nakon te botanaomata kabnganan bao ni mwamwananga ake aki raka rawataia iaon…

A bwakaa auti ao kaai inanon kawain Abemama.

By Online editor. E taekinna temanna man te aba ae Abemama n tawanouun te bong aio, te Kaabong 12/3 bwa e korakora rotakin Abemama ae bwanin ni korakoran te ang…

Kainan te Nippon Causeway man OB.

Nakoia te botanaomata, Kam na bane ni mauri. Aio taorimwian te katanoata are e nako ngkebong ni kaineti ma kainan te Causeway. Ti kukurei ni kaotia bwa e nang uki…