E raka bwkaan te karau ni karangainan te Kaonobong aio

E moa mang e tairiki imwian te nukaniong n te kanimabong ae nako 18/4 ao a namakina  rakan korakoran bwakan te karau tabeman taan maeka i Tabonkabwauea i Bairiki. Aio…

E mwaing te tabo n anai kantoka are n te Taiwan Park

Tabeua te namwakaina n nako ao e a tia ni kamwaingaki te tabo n anai kantoka are n te Bairiki/Betio cause 100 m riki nako Betio iaan te katamaroa ni…

E tuai bane ni korotanaki te Bairiki/Betio causeway.

E ngae ngke e reitinako te mwakuri ni karao kawai ma e bon tuai naba bane ni bwaro ana korotaa n te Bairiki Betio causeway.te tiim aio. E kakoauaki irouia…

E a bwaro te korotaa n te causeway.

E moa man te wiki aio ao a kona n noraki korotaa ni bwaro inaon kawain te botanaomata man te tabo n anai kantoka nako Betio nako nukan te causeway…

2014-02-12 11.50.44

E korakora te rikirake iaon Tarawa.

  E konan n noraki iaon TarawaTteinainano ma Betio iaon Kiribati bwa e korakora te rikirake iaona man itera aika a kakaokoro. N te namwakaina ae nako ao e reke…

E nang kaukaki mawneaban Kuria n tokin te wiki aio.

A na mwananga ni moa man te bong aio te Kanimabong 4/4/14 te nati ni Kuria iaon Tarawa ni kaea kaukan aia mwaneaba ae boou iaon Kuria. N aro are…

nora aei

Tamnein te supermall ngkana e tia.

E waki man te ririrki ae nako kraoan te Kiribati Super mall iaon Bairiki ao te katautau bwa e na bobonga raoi inanon te ririrki aio 2014. E waaki karaonaa…

Supermall

E reitinako te mwakuri iaon te Super Mall are I Bairiki.

E korakora bitakin taraan Bairiki ngkai e wakinako karaona te Super Mall arei Bairiki are e a taaki ngkoa bwa nnen te KSCL ke te Kiribati Supplies. Te mwakuri e…

image

E rotaki ao man uruaki tabeua mwakoron te causeway are i bairiki?Betio n te iabaaba ae nako aio.

E uruaki iteran te causeway are Betio Bairiki n te weekend aio man te onia ae korakora. E korakora ngkai mwakurian te causeway iroun te Works nakon iterana are n…

Students on air kiribati to Tarawa

E nang teirake te reirei i Kirbati n te ririki aio 2014

E korakora te kakatauraoi irouia kaaro ma tiina ao taan tararuaia aia ataei nakon teiraken te moan teem ibukin 2014. Kanoan te katauraoi aio bon te bwkaa roo n reirei…