Aki roko n taia tabeua bwaai ni kainaomata mai tinaniku.

E bure aia kauti tabeman inanon wikin te kainaomata ae nako aio n aki rokon aia bwai ake a kaoi ma itiniku ibukin te bukamaru ni kainaomata ae nako aio…

E raka mwaitia taan kamwarake i Bairiki n te Kainaomata 2014.

N te kauabong aei ao iai noran rakan taian mwakete ke Auti ni Mwakete ake a katobibia te marae ao n teibaba naba irarikin te kawai. N te moanibong ao…

Tabeua te wiki imwain te Kainaomata-KIFA

Te katauraoi nakoia tiim ake a ira ana runga te KIFA ibukia kaain Pool B are e boaki n te RKU stadium i Bairiki n te namwakaina ae nako. E…

Ana bokakano KIFA irouia kaain Pool B

Ana boo kakano KIFA irouuia kaain Pool B ni moan wikin te namwakina ae June te ririki aio e a tia n roko n tokina. E waaki  nako naba ngkai…

E nako te KISSAC ma kanoan te field event n Day 1

E iremwe teutana wakinan te takakaro n Day 1 ngkoananoa iaan ae aki tamaroa te track mwin bwakan te karau ae korakora n te bong are ma imwaina te Katenibong….

DSC_0817

E waetata naba aron te mwakuri iaon te karao kawai.

E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man…

DSC_0859

Day 2 n te Inter school tournament

E a waaki day 2 n te KISSAC ke anha runga te reirei iaon takakaro aikai te track and fields event. Ataeinimwane aikai man te reirei ae KGV/EBS a noraki…

Ka tekeraoi nakon tinara n te kainaomata aio.

Aio bwanara ngaira natina aika Atiuta iaon Tarawa, Emeruti i Australia, ao tangara ngaira Lulu ma Ten Tele i NZ nakon tinara ae moan te tatangiraki Elaine Iuta n te…

kiribati independence flags

E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomata Kiribati 2014.

E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue Saturday 5th Jul 2014 1000 – 1900hrs Dart competition…

E rin angia kaain te Botaki n Tikauti iaon Kiribati

Iai namakin manga rinin angiia taan kairiri nte botaki n tikauti imwiin rokoia aia kauatabo mai Aotiteria (Victoria Scouts) man nte wiiki ae nako. N rokoia ana kauatabo te Kiribati…