• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

Te Rebera iaon Kiribati e a reke katokana.

by Online editor. N Te aoraki ae te REEBERA, e riki ngkai bwa teuana mai ibuakon ana tabeaianga te Bootaki ni Kuakua ma Katoki Aoraki ibukin rikirakena ngkai iaon Kiribati….

E a toki n te bong aio aia ukeuke koraki 3-JSC i iaon Kiribati.

E a roko n tokina aia ukeuke ae tabangaki ataein te kauarinan ma inano ke koraki tenua ake a kinaaki n araia ae JSC n te bong aio, Kauabong 4/11/2014….

Te ngure irouia bwatintia iaon bao ni mwamwananga.

by Online editor. Rongorongon abara 22-09-14 Te ngure irouia bwatintia iaon bao ni mwamwananga. E korakora te tangtang irouia aomata n aia waaki bwaati ni katokitoki n aia tabo ake…

E tiatianaki kabonganan te roki are I Bonriki n te Marae ni wanikiba.

by Online editor. Rongorongon abara 22-09-14 E tiatianaki kabonganan te roki are I Bonriki n te Marae ni wanikiba. E a kaniia ngkai 1 namwakainan tiatianakin kamanenaan te roki are…

Teniman riki ake a kabuanmibwai maeuia n te aoraki ae te Beka ao te Mumuta irouia ataei.

by Online editor. Rongorongon abara 22-09-14 Teniman riki ake a kabuanmibwai maeuia n te aoraki ae te Beka ao te Mumuta irouia ataei. Teniman ataei ake a tia ni manga…

A ririmwi taan tangomwane ni kakabwakai aia taarau nakon DBK.

be e ditor.n Onliy Rongorongon abara 24-09-14 A ririmwi taan tangomwane ni kakabwakai aia taarau nakon DBK. 32 mwaitin botaki n mwakuri kambwana ao tabeua naba taabo ni mwakuri ake…

A kaukaki clinic n te tairiki iaon Tarawa Teinaninano ma Betio

By Online editor. Rongorongon Abara 19/09/2014. A kaukaki clinic n te tairiki iaon Tarawa Teinaninano ma Betio. E moa man te wiki aio ao iaan noran te kangaanga iaon te…

Kabuanibwai n irekereke ma tamaroan te kawai iaon Tarawa Teinaninano ma Betio.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 Kabuanibwai n irekereke ma tamaroan te kawai iaon Tarawa Teinaninano ma Betio. Iaoni kawaina n toki te kangaanga iaon te kawai ma te titiraki…

Te Kete ni Kabwaia e tarauai tabeua karikirake.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 Te Kete ni Kabwaia e tarauai tabeua karikirake. E korakora ngkai ana waaki ni kakamwakuri te botaki ae boou ae kinaaki n arana ae…

A kateaki n te bowi kambwana ma taabo ni mwakuri ake aki irii ana kainibaire KPF.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 A kateaki n te bowi kambwana ma taabo ni mwakuri ake aki irii ana kainibaire KPF. E a waaki ngkai KPF ni kateitei n…