Kanakoa ami katekeraoi ngkai nakoia raraomi n tain te kaiaomata aio 2011!

TERA AE TAUKO!

E kakawaki kaotaan am katanoata n ururing, am katekeraoi ao am tangira nakoia raorom ma am utu nako iaon Kiribati ao riki ake a mena i tinanikun Kiribati. Ao ngkami kaain Kiribati ake kam mena ngkai i tinanikun Kiribati ao aio naba ami tai ni kaota ami tangira, ami katekeraoi ao ami ururing nakoia raoraomi ma ami koraki n taabo ake a mena iai bon iaon Kiribati ao n (ma tamntaabo nako.

Akea angana-koreia ma ikanne ao send erina ngkana ko tangiria) nakon te email aio:

m_kiribatiupdates.com.ki

m_bwebwe@yahoo.com

ke ring 00 686 98291

Uringnga bwa waekoan tiana ma ikanne ao waekaon naba norana irouia ami koraki ao raoraomi nako n taabo ake a mena iai n te aonaba.

Ao ngkoe are ko iangoa am katanoata ibukn am karikirake  ni kamwarake n te kainaomata aio ke bon am bitineti n am tabo are ko ena iai, kanakomaia naba n aron aio bwa ti na katokai ao n tuanga te botanaomata naba, akea naba boona ngkai ni wikin te kainaomata aio.

Kam rabwa ao tekeraoi ngkami ni wikin te kainaoamta aio 2011.

TEKERAOI ANA KA-32 N RIRIKI NI KAINAOMATA ABARA AE KIRIBATI N 2011.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)