E tabeaianga Taiwan ibukin marurungiia kaain Kiribati.

By Online editor.

Mauri,
Te Taiwan Embassy, Taiwan Technical Mission ao Taiwan Medical Center i aon Kiribati a tabeaianga ntaai nako ibukin marurungin ma maiuraoin Te I-Kiribati. Ni moa man Te wiiki aio, Ao tinang katauraoi beeba ni katanoata iaon kabaeranti ma te kamarurung ao a bati riki. Aio are tina karaoia ni katoa wiiki. Kam na warekii beeba ni katanoata ake tina kanakoi n te nutibeeba ni katoa wiiki ao n iira te ukeuke ke te kaboo ae uarereke (quiz) are ena karaoaki imwiin 3 te namwakaina mangkai. Titiraki ana anaaki man beeba ni katanoata ake ti kaakanakoi ni katoa wiiki. Ane e kan ira buakon te kaboo aio ao kamwa Taiaoka ni karaoi bwaai aikai: (1) korea te quiz man te nutibeeba; (2) kataia kaekai titiraki n akea burena; (3) nikiria nte Embassy. Te Embassy ena kaotinakoi niiman ana tokanikai ma tein ana kanuanga ae teuana te kanuanga iaon temanna te aomata.

Kam bati n rabwa!

ANGAN NATIM TE MARURUNGIN MAN UAREREKENA:

Obama bon teteinimwane ae uarereke are ea tibwa bungiaki iroun tinana, Tinana ebon tu tutuo ibukin tiokana are e reke inanon bikoukouna (gestational), E bungiaki tetei aio ao eaki koro unana(prematurely) n 35 te wiki ma tinena ae 2300gm.ma e nakoraoi marurungina ibukina bwa e bwainaorakiaki. Taokita ao Neeti a bon kaunga bwa ena kammamaki.

MOM: IARAWA N KAN KAMMAMA NATIU,ikona n kamirikia n aia miriki ataei?
KOAKI!!

M AN TE TABO ARE E TABE MA MARURUNGIA AOMATA ke( WHO) e katereterea bwa te kamamamma ngaia te amwarake ae te kabanea n bongana ke n tamaroa nakon te ataei ae ea tiba bungiaki ( 0-6months), Ao ena riaki n waekoa n kammammaki te ataei imwain koron 1 te hour imin bungiakina,
bwa eaonga ranin te mmmamma ena buoka te ataei n karikirakea marurungina,ao man kamanoa nab te ataei man aoraki aika mwaiti ake ana kona n reke nakoina inanon rikirakena n aron te bekanako ao te numonia, aikai aoraki ake aki toki n reke nakoia ataei aika tibwa bungiaki n kabuta te aonnaba.
Ranin te mamma e tatauraoi n tainako ao ni koona n waekoa n karekeaki,ao ena koona n buoka aron tararuakin amwaraken te ataei bwa ena kona n karekea te marurung nakon rabwatana.
Ao irarikin anne ao te kamamma e bon angan naba ataei ae uarereke te kabwaia I bukin marurungin mauina.
Ataei ake a roko n te ririki ae 18-20 ke iaona ake a mmama inanon uarerekeia ana bon mauraoi rikirakeia ao n kanganga rotakia n te marikarika ke ena riao tineia, ao ana bon aki koona naba waekoa n reke n te aoraki ae te tioka are type 2 inanon nab rikirakeia,ao n rikirake mauraoia ma wanawanaia. Ngaia enang kakawaki bwa kona kammama natim man moan bungiakina n karokoa teuana ana ririki ao n aki kabongana aia mriiki ataei ke te Sunshine Milk.

Aia miriki ataei e bon aki reke iai tautian te rabwata,Raoiroin te kammamma ibukin te Tina ao te ataei e raoiroi riki nakon aia miriki ataei, bwa gkana aia miriki eaki raoi katauraoaki,ao ean bon mwaiti kangaga ae ana reke maiai n aron kabonganan te ran ae eaki buro ke te bwainnamwarake ake a kaboganaki aki itiaki raoi ana koona n karekea te manraoki nakon bautan te miriki ao ena koona n agan te ataei te aoraki man te miriki are nima.
Man reitakinakoan te kammamma nakoia ataei ena koona n kateimatoa rawatan ranin te mamma n n mwaiti,ma gkana aia miriki ataei koa mga kabongana ao n katoka te kammamma ena koona n waekoa n rotaki ranin te mamma ao kerikaki ana mwakuri ranin te mamma .

(By Doctor Wang, Taiwan Medical Center, TEL: 28100#266)

(Visited 56 times, 1 visits today)