E nang waaki ana finals te Taotin TUC Cup nakon te Kaonobong aio.

E a tia mwin aia kabo rabwata n takakaro ae te butiboro iaon TUC ma i Tanaea nako Bairiki n te karinan ae te Division 1, 2, 3, 4, 5 mwane ao aine ao ai te open n namwakaina aika a nako ao a nang karaoa aia kaitira ni boo n temarae are i Bairiki nakon te Kaonobong aio ae 30/6/2012 ni moa man te aoa 9 n te ingabong .
N aron are e taekinna Roua Kabwaua te Beretitenti n te Tarawa Football Association ao e katerea bwa a nang boo tiambion iaon TUC imwin te kabo aio irouia mwane ao aine. E raona ana maroro anne ni kamatoa bwa tiim ake a moanna n te Cup aio ao ngaia ake ana bon kaota matan TUC nakon te boo n Turai n te kainaomata n te ririki aio 2012.Ana bon kaitara ma Betio n te karinan naba ae te open ke Division 1 irouia mwane ao aine.
A tiku ngkai tiim ake a tiambion n tiim ake tabeua ao a tataninga aia tai ni boo kakano nakon te Kaonobong aio. N te tai aio ao bon ti tiim ma iaon Tarawa Teinainano aika a karaoa te bukamaru imwain te kainaomata aio. N reitakai ma anne ao a rawata tiim ake a kabaei araia ma irouia mwane ike e a karika aia Pool ae uoua bwa Pool A ao Pool B n te division 1. Iai naba atei n te kauarinan ke Division 2 ao ai kaain te JSS ma te Primary.
Irouia aine ao bon ti teniwa ake a karin ao man kabaei araia n te kabo aio bwa ana tiim ngkoa TUC are e a manga tei ibukin Tabiteuea Maiakai ni moan te ririki aio ao ai ana tiim te Moroni are e na tei ibukin te runga n raa tokin te ririki aio ao n raonaki ma ana tiim KGV/EBS n aine are e a kakaoroa naba te ware nakon teniua. N te ngaina aio ao ana boo tiim aika Moroni ma EBS ao are e moanna irouia ao e na kaitara te tiim ae te Super Lioness are e na tei ngkai ma i Tabiteuea Maiaki.
Irarikin anne ao te Runga ae e bon karabinoaki naba taekana bwa iai n te ririki aio ke akea, ngkai e tuai man kanakoa ana kaeka iai te MISA are e mena te sport iaana. N aron are ti karekea ma irouia tabeman taan takakaro ma i Betio ao a taekinna bwa ni kaekakia tabeman Minitita ni Ministry ake tabeua ao katuka taekan anne nako nanon bain te MISA. N te maroro teuana ma temanna te sport officer man te MISA ao e tuai naba ni kona ni kamatoa n taekinna ae iai ke akea te Runga kioina ngkai e bon tuai naba roko taekan aio nako nanon baina.
E ngae n anne ao n aia kataunaari kaain TUC ma BTC ao n raonaki ma kaain aonaba ao tein ae na bon iai naba te Runga bwa a bon kaman wakina aia kakatauraoi nakon aio ao ai uoua ngkai te ririki imwin are e nako.

(Visited 1 times, 1 visits today)