E a nako kain te Inter school

N te ingabong aio te kabong ae 5/7/2012 ao e a kibe nanon te marae are rku Baiirki ni bukamaruan ana bong te KISSAC ke te kauaba n te track and field events irouia reirei aika 9 mwaitia.
E moanaki te kaukuki n te mwaati imarenaia reirei aika KGV/EBS, MHS, SLHS, SHC, St Patrick, IHC(Taborio) ao ai JSS man TUC1 ke seabee, TUC2 Animarao ao ai Betio jss. Kanoan aia mwaati ao a bon kanakoa naba aia eyes right ke te karineirne nakoia irua ake a roko n te bong anne.
E waaki te kaukuyki man te aoa 9.30am imwin bwakana te karau aree uti ni kaitiaka nanon te marae n te inagabong anne. E mwaati rake te reirei ae MHS n rimwiaki iroun te reire ae jss TUC1&2, SLHS, KGV/EBS, St Patrick ao ai IHC ma i Taborio.
Imwin te mwaati ao e a kanakoi tabeua ana taekan te irua ae rine n te tai anne ao n taorimwiaki ma manga te mwaati kaua iaan te kainiman ao man okiri nako aia tabo reirei ake a mwakenaki nako iai.
N te ririki ae nako ao te reirei ae KGV/EBS e bon kaira te mwaati iaan are e moanna n te overall n aia bwi n te KISSAC ibukin 2010, anne rongorongona are e reke ma iroun temanna te tia kaira te takakaro n te reirie ae KGV/EBS.
Imwin okiran aia tabo nako aika a kaaokoro ni katobibia te marae ao e a nako naba kain te biri n te 1500m n raonak ma takakaro riki ake tabeua n te tarck and fields events irouia moa aine ao n rimwiaki irouia mwane. N reken te rongorongo ao te tai aio ao iai nimaua karinan n itera aika a na tarauaki ao man takakaronaki irouia reirei aika 9 mwaiti aikai bwa ma inano ao iai te (9) ataei aika f1, juniors, intermediate,seniors ao ai te open.
SLHS ao Animarao ngaia reirei ake a host te KISSAc aio ibukin te ririki 2012.

(Visited 15 times, 1 visits today)