E roo karawa n tain te Inter school i Tarawa

E uti ni kanamakinaki ao man kaoauaki bwa e na bon tara ni bong buaka kanoan te bong aio te kabong ngkai e neborake rootongitongin karawa n te nang are e a bon taona nako aon Tarawa ni kabuataa.
A taekinna tabeman ataein te reirei ake a teibaba irarikin te marae n te tai anne bwa e a kangara aron te takakaro ma te karau ae iaon kawaina n teboka ao man kamoaa aonteaba. N teingabong naba anne ao e eiremwe teutana te waaki ni kaukuki bwa e bon uti ni bwaka te karau. A bon bane ni mwaimwai taani mwaati ngke a ewekarake nanon te marae ni mwaati.
E ngae n anne ao te komete ma reirei nako ake 9 mwaitia a bon baraki waaia ao amn aki kan mweuti n rotongitonginkarawa n te inagbong anne. Inanon tain te takakaro imwain tawanaou ao e bon uananginang karawa ao man maatin teutana te karau ma imwin tawanou rikaaki ao e a bon aki kan tautau rangan te karau bwa e a bon bwaro naba n akea tokina. Ikanne ao e baebae teuatana aron te tararua riaan te karau iroui taan tararua ake a tia nim araia iaon te program n tararua KISSAC 2012. Ataei n reirei nako a bon aki one mwamwaikia iaan te karau n tiki n aia reirei nako ake a mena iai ibukin aia boutoka nikaunganunga ao n cheer up nakoia aia tiambion ake a nakauaba n te tai anne.
Taan biri n te short ao te long ai bon akea aia iango bwa te biri te biri e karau ke a ki ao e a nako kaina naba iai. E kakoauaki bwa reirei nako ake a takakaro aia ataein n te bong anne a bon bane ni biri rinanon kaaneinei inanaon te marae are i Bairiki.
E aki te roko n toki bukin te karau anne man te bwakantaai ni karokoa banena n te aoa 6pm.
N te ririki ae nako ao ake ma imwaina ao bon akea te karau ae ai aron aio.

(Visited 5 times, 1 visits today)