E ubaranako ana auti ni katantan KGV/EBS n te Inter school

Ni korakoran te karau are e orea aon Tarawa Teinanno ma Betio ni moaningabongin te Kabong 5/7/1012 ao e a ranganko ana auti ni katantan te reirei ae kGV/EBS ni matoan te anga ma te karau n te bwakantaai anne.
E taekinna Tekana Tebuatei ao Makin Nauto taan tia reirei n reirein te tautaeka ae KGV/EBS bwa aki kantaningaia ae e na ubanako aia auti ni kabane ni katukiia angiia kaain aaana iaan te karau. E reitia riki n taekinna ma rotorotona n te karau Teekana bwa e bwakaraki n te kaibiti are e nim ma te awning aio bwa bouana are a mena iaana ao ni kamatoa bwa e bon tinebu te kaibiti aio ma ngke arona bwa e bubura riki ao tao e na bon korakora mwina nakoina. Te bwai ae riki bwa ni mwemweraken te awning ao a mrara naba bouana ake kaibiti n raai nako ao man bwaka ni bwakariia kaain aan te awninig,angiina ataei n te reirei aio ao ikanne are e a kibarake naba te awnig ae bubura aio ao man tararake i akuia ataei ma kaain te reirei aio. A bon bane ni kionako ma iaana ma bon akea naba aia anga ni birinako ni katania man te karau bwa are e bon rangi ni korakora te karau n te tai anne. Kanaaia ma nimaia ao aia bebwa aika a kakawaki a bon bane n uanikarau naba irarikia kaain te reiei aio. E a manga okira arona n tei te awning aio 40 te miniti imwina n arona naba arei n akea katinebuana.
Te awning aio e bon ti tei iaon tano n akea naba katinebuana ao man akea naba ana beke ke kaibiti ake a na nim nako aontano ibukin totokoan kaangaanga n aron aikai. Reirei ake tabeua a bon aki rotaki riki ngkai a bon tan man te karau ao korakoran unin te ang n aron are e reke iroun KGV/EBS. Ana tabo te reirei ae KGV/EBS e bon kaitara raoi ma unin te ang bwa e tei ma i tabon te marae ni butiboro nako Betio. Raon te reirei aio ni mena n te tabo anne bon te reirei ae St Patrick are e bon aki rotaki n te kabuanibwai aio.
Angia reirei ake nikiraia a bon bane n tiku n rau iaan aia awning riki te reirei ae MHS ngkai e bon kakouaki bwa e matoatoa ana awning are a mena iaana bwa a bon tikirua ana roobu ritabon nako ana awning ni bae ao man nim ni matoatoa nako aontano.
N te maroro (tebongina imwain te takakaro)ma temanna te tia mwakuri (carpenter KGV/EBS) are a tabeakina aron katean ana auti ni katantan te reirei aio KGV/EBS ao e bon kamatoa n taekinna bwa e na bon akea te kangaang nakon te auti nakon te tai anne n aki ataia are e na roo karawa ao man matoa te ang nakon te bong are imwina.
Ni banen kanoan te bong anne ao e bon aki manga ubaranko ana auti te reirei aio bwa are e karako te ang ao te karau. Te katautau bwa e n tauraoi te reirei aio ni kaitarai aekan kanganaga aikai ngkana arona bwa e a manga kuba ni kaoti nakon ana kabanea n aitara ma reirei ake tabeua nakon te kanimabong ae ningabong.

(Visited 2 times, 1 visits today)