E a tio ana buraeki n tokanikai Kiribati ibukin ana ka 33 ni kainaomata 2012.

E uti n tio ana buraeki Kiribati n te ingabong aio 12/7/2012 n te RKU stadium are i Bairiki.
Man iteran onoua n te ingabong nte Kaabong aio ao a kaman roko taan mwaati man reirei nako iaon Tarawa, e rebwe te band ao e a nako naba kain te mwati nako nanon te marae. Ake a roko n te tai anne ao bon iai reirei man moanrinan ao kauarinan ma ana rabwata nako te Tautaeka n aron MTC FTC ao tabeua riki. Tiaki ti anne ma a bon kaoti naba mataia ataein te Pre school iaon Tarawa nako ma Betio. Imwin itua ao e a bobonga baireaia taan mwaati ao man tei nako n aia tabo ake a kaman tia n reiakinna inanon wiki man namwakaina aika a nako. Imwin teia nako n aia tabo aika a kakaokoro ao e a waaki rokoia irua n rinnako nanon te marae ao man karaoaki te karineirne nakoia man aneneaki aia national anthem ma i abaia aika a kakaokoro. Iai aban tinaniku aika a kaoti mtaia n te tai aio bwa NZ, Australia, Taiwan ao tabea riki. Imwin teia ao man karinerine naba nakon aia buraeki ao a kairaki nako aon te stadium ike a katekatekaki nakon aia tabo bwa irua ngaia aika a kakanato.
Imwin ana tutuo te Beretitent ae rine Honourable Anote Tong nakon te taanga ni burteitiman ao e a okira mwina nako aon te stadium ao man tauraoi nakon te karierine ibukin irakean te buraeki. E bon raonaki iroun buna ae Meme Tong. E bon kairaki te Beretitenti nako nanon te marae iroun te unimwane ao te unaine n aron are e bon kakaraoaki inanon te kauring n taai aika a nako.
E bae teuatana ao man maan te tataninga irouia kaain Kirbati ma irua ake roko ni bukamarua te bong aio ngkai e aki uki te buraeki n rokona ieta.
E kanakoa te tataro ni kaukuki te Ebikebo Paul Mwea man te aro ni katorika ao man rimwiaki ma ana taeka te Beretitenti ae rine Hon. Anote Tong.
E reitinako te bukamaru ao n rinerine iwmin ana taeka te Beretitenti are e taeikinna rinanon bwanaan Kirbati ni kabuta.
Imwin ana taetae kautun Kiribati Anote Tong ao e a waaki te mwaati ni karinerine irouia ataei ma ikawai n reirei nako ma botaki aika a kakaokoro.Irarikin anne ao bon itiman bureitiman ake a uota te buraeki nakon te kainiman i moan aia mwaati bureitiman.
(8.16 am)

(Visited 1 times, 1 visits today)