Butaritari bwa te tabo ni kananna.

E a koro bukin ana kainibaire te tautaeka bwa te abamwakoro ae Butaritari e a reke ngkai bwa teuana te tabo irarikinTarawa bwa te tabo ni kannana irouia kaibuke n akawa ma I tinaniku.
N aron are e taekinaki man bwanaan Kiribati n te wiki aio ao e nang roko te tina ni kaibuke n te abamwakoro aio inanon wiki rake aikai ike e na karaoa iai te mwakuri ni kannanna n aron naba are e kakaraoaki iaon Tarawa n te Betio port n taai aika a nako. N te rongorongo ao e taekinna Rikamati Naare iaon te abamwakoro aio bwa e rangi ni korakora te katauraoi ni butimwaai ibukin moan rokoia kaibuke n akawa aikai ma aia tina ni kaibuke ae te Chain stars. Te chain stars e bon bwaibwai iai te kambwana ae te KiriKore are taan bwaibwai iai te tautaeka ni Kiribati ao Korea.
Ikai ao are ti a manga roko n tokin ara kaongora ae rongorongo ma I Kiribati n te tairiki aio. Kam bati n rabwa n ami tai ao ti a manga kaitibo nakon te wiki ae na roko n taina naba aio.

(Visited 14 times, 1 visits today)