A kuba n rou tabeman taan karikirake ni kainakin aia container iroun te tautaeka.

A kuba n rou tabeman taan karikirake ni kainakin aia container iroun te tautaeka.
A kuba nako tabeman taan karikirake n ana waaki te tautaeka are e a rokanii containers ake a maan n tiku n tei irarikin kawain nako te botanaomata iaon Tarawa Teinaninao ma Betio ngkoananaoa te kabong 30/8/12.
N aron are e reke ma iroun te tia karikirake temanna man TUC ao e waekoa n reitaki ma te tia koroboki n te botaki ni mwakuri aio ae te Works and Energy ibukin manga kaukan ana container ni kaako ake a rokanaki irouia. N reitakina ma te tabo ni mwakuri aio ao a kamataata kaain te tabo ni mwakuri aei bwa a maan n tia ni kanakoi aia kakatanoata rinanon bwanaan Kiribati are a kauringiia iai bitineti ma taan bwaibbwai te kaa bwa ana waekoa ni kamwawai aia containers ma aia kaa ake a wene ao man tiku ni maen irarikin kawain te botanaomata.
Man aia itera taan karikirake ao a rangi ni kubanako n te waki aio kioina ngkai bon akea ataakin aio irouia. E reitia n taekinna teuana te kambwana bwa angin te tai ao a bon aki bati ni kakabongana te rerio ibukin te kakauongo ao a kukurei riki ngke arona bwa a nikiraki aia reta ni kauring bon nakoia n aia kambwana are a mena iai. Ngkai a kona n rokani containers n aia tabo ao e na bon akea naba te kanganaga ngke e bon kaman nikiri aia reta ni kauring te tautaeka nakoia bitiniti.
A kaota naba nanokawakia bwa aikoa kona ni kabonakoi aia kaako nakoia store ake a kainano aia kaako.
Ni wiki aika a nako ao a kona n noraki mka ni kaa n tokanako nakon taabo ake a na riai ni mena iai ao nimanga aki kona n noraki ni manga wene irirarikin kawain nako te botanaomata.

(Visited 29 times, 1 visits today)