E anga ana taeka n aki rau n nano nakon bwanaan Kiribati te tia babaire n unimwane iaon Butaritari

E anga ana taeka n aki rau n nano nakon bwanaan Kiribati te tia babaire n unimwane iaon Butaritari
E anga bwanaana n aki rau n nano te tia babaire n te Kinati iaon te abamwakoro ae Buatritari iroun ana ribota te BPA ke bwanaan Kiribati n ana rongorongo are e taekina bwa n te wiki ae nako te Kaonobong ao e taekinna iai bwa iai temanna te ataeinaine are noraki n manging ma kaain te kaibuke n akawa aio are a roko n te abamwakoro aio ibukin te kannana.
N ana moti te nati ni Butaritari rinanon aia bowi n Unimwane ae te Kinati ao a kamatoa n taekinna ao ni karikia bwa teuana te kainibaire bwa akea temanna naba te ataeinaine ae na noraki n ruona te kaibuke ke ni mooi manging ma kaain te kaibuke n akawa aio n aron are e nonoraki iaon Betio I Tarawa.
E taekina riki te tia babaire nakon bwanaan Kiribati bwa te rongorongo aio e bon aki riai n taekinaki nakon te botanaomata kioina ngkai te bwai ae uarereke ao e bon kona ni karaoaki ao man baireaki taekana irouia Unimwane. N reitinako riki ao e arana te riboti aio bwa te mwakuri ae e aki raoiroi ao ena bon kona ni karika te kabuakaka nakon te abamwakoro aio ibukin reitinakon te waaki ngkai nakoia kaain te abamwakoro aio.
Kuneakin te ateainaine aio ni manging ma kaimoan te kaibuke n akawa aio ai bon tibwa te moantai n riki aio n rokon te kaibuke ni kannana n te abawakoro ae Butaritari.

(Visited 20 times, 1 visits today)