E koro bukin ana kataunari te komete n te Ex KGV/EBS n aia karikirake n te wiki ae nako.

E teke ana takete te komete n ana Ex KGV/EBS imwin karaoan ana dance nikarikirake are e karaoai n tairikin te kanimabong ae nako n te Seaman I Betio.
Man te riboti are e reke ma irouia komete n te rabwata aio ao a taekinna bwa e raka iaon teuana tebun te nga aia mwane are a rikoia n taint e karikirake aio ni moa man te aoa 7pm nakon 2am. E atekinna te tia babaire n te koemte aio ae Elaine Iuta Bwebwe bwa e kakukurei noran nanoia aomata ake a roko ni boutoka te waki aio kioina ngkai ann te karikirake aio bon karekean ke katean aia tabo riki nikamatebwai ataein te reirei ae KGV/EBS inanon aia kawa n reirei I Bikenibeu.
N aia bowi ni komete n te bong aio n taboran te KPF are I Bairiki ao e moti bwa e na anganaki te reirei te mwane aio inanon aia tai n assembly nakon te wiki ae nako iroun te tia babaire n te komete. N reitaki ma anne ao e taekinna riki te tia babaire n te komete aio bwa te mwane aio buoka mwanenankin ao kateakin aia kai n tekateka ao aia.
N te tai aio ao te reirei ae KGV/EBS bon iai 3 ana taibora ma kaintekateka aika a karaoaki man te buriki ao te timanti.
Ana akntaninga te komete n te Ex kgvebs bwa n tian aio ao na manga nora riki aia karikirake tabeua ake a na rangi I manena nakoia ataei n te reirie aio riki ake aki kona n reke mwanenakia iroun te tautaeka na ron te mwaneaba, te gym ao tabeua riki.

(Visited 18 times, 1 visits today)