“E taenoa te tangira”

Atun teuana te karaki “E taenoa te Tangira” are e koreaki ao m,an kabobongaaki iroun temanna te I-Kiribati ao man anga ana kariaia bwa ena katokaki n te Kiribati Updates ibukia kaain Kirbati, raraona, ma naake a tauraoi ni wareware man te karaki ae karioaki bon ma iaon Kirbati.

Man te wareware n aron are e taekina te tia korokaraki aio Iaareto Kabunare ao e kamataata bwa man te karaki ao taan wareware ana kona ni kuneaki taetae ni Kirbati aika a boou iai n raonaki ma kaungakin te wareware nakoia kaain Kirbati ibukia rooro ma rooro.

Nakon te bong ae te Kanimabong 15/8/2014 ao e na nako moa ana moani mwakoro te karaki aio ae “E taenoa te tangira”e koreaki ao man karioaki iroun Iaareto Kabunare ibukin te wareware.

A butimwaeaki namakin ao titiraki man te karaki aio.

Ikai ao a kaunga naba te koro karaki irouia ara reeti n aomata ake a tatangira te koroboki.

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)