Katanoata, Katanoata, Katanoata i Kiribati ao te aonaba

Ko kan ataaki ke ni kinaaki tiaki ti iaon Kiribati ikai ma n aban nako te aonaba ake a mena iai kaain Kiribati, ami koraki ke raraomi? Katokai iaon Kiribati Updates bwa ana ongora te koraki.

Iai am rekenibong ke am katekeraoi ma tamneina? katokai iaon te Kiribati Updates website aio bwa ana ongora ae mwaiti.

Iai naba am koraki ae motirawa ke kabuanibwai ao ko kan kaongoia am koraki ake iaon Kiribati n raonakima ake i NZ, Fiji, Aotiteria, USA, UK anywhere?

E kan ataaki am bitineti ma bwaina nako? waekoa reitaki ma ngaira ibukin katokan am katanoata.

BON MAN TI TE KATANOAATA ARE E NA KONA N UAROKOIKO NKOIA AM CUSTOMERS.

Reitaki a ngaira iaon <www.kiribatiupdates.com.ki> ke ring 21063 ke reitaki ma ngaira n te reta nakon:

Kiribati Updates, P.O.Box 2, Bairiki Tarawa.

ke bon roko iroura i Tabonkabwauea i Bairiki.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)