E tebera matana te b’aitari iroun Iaareto kabunare.

 

 

 

 

 

By Online editor.

E nang manga nako kain te wareware nakon te kauoau ni karaki are e karioaki ao man koreaki iroun ara tia koro karaki ae Iaareto Kabunare.

Iai tamaroan te wareware nakon tabeua karakia ke a koreaki bon irouia ara aomata iaon Kiribati bwa tabeman a taku bwa e korakora reireiakia man te moan karaki are E taenoa te tangira. Iai naba aika a bwaeta nanoia bwa e bon karoko nano ao man kanonakwaki te karaki anne. Temanna e taekinna bwa a reke tabeua reireiakia iai ao man reke naba aia taetae n Ikirbati ma iai.

N raonaki ma anne ao e taekinna te tia korokaraki aio ngke e maroro ao man reitaki ma Kiribati Updates bwa e kukurie nanona n ongora ae e rawtaa aika a wareka te karaki ao ikaia re e anganaki iai ungfa n nano bwa e na waakinako ni koro karaki. E reitia riki man taekjinna bwa iai aika 3 ake a bonkaai ni koreaki ao iaon kawaia naba ni abne.

IMG_3034

Korakoran te Bibitakin kanoan boong-anne tanrion te Causeway nako Bairiki n tain te kauaia booti n te kainaomata 2014.

Irarikin anne ao e anaga ana kaunga nano nakoia ara botan aoamta riki te rikirake bwa ana kamanena aia tai ni koro karaki ngkana e reke aia tai. E anga ana taeka ni kaunga bwa n te moantai aoa e bae teutana aron iangoana ma koreana ma rimwi ao kanga e a bon butiraoi ao man marannako aroan te korokaraki iai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 17 times, 1 visits today)