A kurati ao e kabuanibwai maeuna.

by Online editor.

Kabuanibwai n te Kawai.

E toki maeun te rorobuaka ae Tekammwa Taburaa, 23 ana ririki ni maeu, n karangainan te Katenibong 13/01/2015 imwin untaban ana kaa ma te burukam are n te kootiweei imarenan Bairiki ma Nanikaai.

N maroroon te Kiribati Updates ma te Security (e aki kan kaotaki arana) are e teina te tiarun (saloon) kaa aio, ao e taekinna bwa bon kawain Tekammwa ni kaea Bairiki mai Bikenibeu ike ea riki iai te kabuanibwai aio. E taekinna riki te Security aio bwa n ongoraana irouia kaain Nanikaai ake a bon noora te bwai ae riki ao a taekinna bwa e rangi n kabubuti te kaa aio ike ea ti aki nako naba ana kabwakee n te kawai are imarenan Bairiki ma Nanikaai ike ea untaba naba ma te burukam are n iteran te nama.

E ngae n anne ao imwin maroroon am beebwa ni kaongora aio ma kainnaban Ten Tekemmwa ae nei Tibora, ao e taekinna Tibora bwa bon iai kaain ana kaa Tekammwa ae a bwatintia irouna n te tai anne bwa uoman aine ao temanna riki te mwane are nanona bwa aman kain te kaa, ma aki rangi ni kakaiaki ikoakiia taian batintia. Te kaa are a uotia n te tai aio bon tiaki aia kaa ma a urenti (rent) man teuana te tabo n rental ae e mena I Banraeaba. E reitia riki n taekinna Tibora bwa ai nimaua ana ririki Tekammwa n uouota te kaa inanon ana tai n manging ma ai tibwa aio te tai are e uota te kaa ike ea kabuanibwai iai maeuna.

(Visited 5 times, 1 visits today)