E taketenaki SPG irouia kaain te botaki n takakaro ae te Batiketi booro.

by Online editor.

 

Ao e tabe naba ngkai te botaki n takakaro ae te batiketi booro ni karaoa ana kataneiai ma kaain ana tiim.

N maroron te tia kaira te kataneiai aio ae Kautu Temakei ao e taekinna bwa n aia kataneiai aio ao a bon ti reiakinaki taian Fundamental.

E reitia riki n taekinna bwa iai ngkai kaain ana tiim aika 15 mwaitiia aika mwane are e tabe ni waaki ma ngaiia inanon aia tai ni kakataneiai aio.

Man te mwaiti anne ao e na kona riki n uarereke nakon tengaun te mwaiti  ngkai e tuai ni ko na ni kamatoa raoi bwa iraman raoi mwaitiia taan takakaro ae ana kona ni mwananga nakon te South Pacific Games.

E ngae n anne ao n te namakaina ae Beberuare ke Maati ao iai aia Coach are e na roko ni kaira riki aron aia kataneiai n te takakaro ao are ena mai Aotiteria ao e na tiku ikai n te maan ae uoua nakon teniua te wiki.

Iai naba aia kantaninga kain te botaki n takakaro aio bwa e na kona n reke aia tai n nako n takakaro ma kaain Matiare ao anne are a katautaua bwa ana mwananga inanon te namakaina ae Meei ke Tuun ao n okiia ao ana manga reitanako riki aia kataneiai.

E ngae n anne ao a kantaningaia naba bwa e na manga reke okin aia coach mai I Aotiteria ni manga reitanako riki te anga reirei ke te kataneiai ma kain te tiim aio ke e na aki.

Ana kakatauraoi te botaki n takakaro aio riki iaon taian Fundamental ike ngkana e roko te coach ao ana aki manga tanrikaaki n kakaenako bwa are a tia n reiakinaki mai imwaina.

E wawaki ni katoa Kauabong ao Kaabong n te tairiki aia kataneiai kaain te takakaro aio inanon te batiketi booro kooti I Bairiki.

(Visited 15 times, 1 visits today)