Monthly Archives: March 2015

E anga bwanaana Sir Ieremia Tabai ao MP Iotebwa Redfern n te tai ni kangaanag aio.

By Onine editor. E otinako n te bong aio ana bebwa ni kaongora te Kiribati Updates ike anga bwanaia uoman taan tei nakon te botanaomata ibukin te kangaanaga e riki…

A kamaenakoakima aia utu teuana te tairiki imwin kainakin te kootiwei.

by Online editor. Teuana te tanga irarikia aika a mwaiti ake a aikoan mwengaia n okiri mwengaia n tain kainakin te kootiwei n te katenibong ae nako ake kaain Betio a…

E a manga uki te kootiwei Nippon Causeway.

by Online editor. Tebongina imwin kainakin te kooti n te wikia io te Katenibong ao e amanga kaukai nakon te botanaomata kabnganan bao ni mwamwananga ake aki raka rawataia iaon…

A bwakaa auti ao kaai inanon kawain Abemama.

By Online editor. E taekinna temanna man te aba ae Abemama n tawanouun te bong aio, te Kaabong 12/3 bwa e korakora rotakin Abemama ae bwanin ni korakoran te ang…

Kainan te Nippon Causeway man OB.

Nakoia te botanaomata, Kam na bane ni mauri. Aio taorimwian te katanoata are e nako ngkebong ni kaineti ma kainan te Causeway. Ti kukurei ni kaotia bwa e nang uki…

E a waaki te WORKS n onobwaia te causeway.

by Online editor, tamnei iroun Salona Resture. E a nako kain te mwakuri iaon te causeway are i Bairiki ma Betio n te bwakan taai aio irouia ana taan mwakuri…

E nang kainaki te causeway Bairiki/Betio n te bong aio.

tamnei iroun : Tutu Banny. E moa man te tawanaou aio ao e anga bwanaana i kauring ana Aobiti te Beretitenti ke te PSO nakoia ni kabane ana botaki ni…