E anga bwanaana Sir Ieremia Tabai ao MP Iotebwa Redfern n te tai ni kangaanag aio.

By Onine editor.

E otinako n te bong aio ana bebwa ni kaongora te Kiribati Updates ike anga bwanaia uoman taan tei nakon te botanaomata ibukin te kangaanaga e riki nakon Kiribati n te wiki aio.kanimabong 13/3/2015.

kam kona ni wareka aio iaon ami bewba n te wiki aio ma raona aika a rangin oro naba n aron aikai:

  • bwaninin rongorngon ana urubwai te nao ma te ang iaon Kiribati.
  • temanna te aine i tinaniku are e kamwarakeaki irouia kaain te IS ngke e rimwin natina are e bua…ko kan ataia bwa tera kanana? oops! warekia ngkai.
  • Am karaki ma iaon Aisokula e a roko ni kabaneana ngkai ao bareiko warekia ao man kaingainga nanon bwa tera tokina, anne iroun Iaareto Kabunare. Ao ena manga toka naba ae boou ao man rangi ni kakaongora man katekenano nakon te wiki ae na roko.
  • ibukimi ngkami ataei ao bon iai nab ami karaki are reitan are n te wiki ae nako..e rangi n tikiraoi iukimi.
  • Ko a tia ngare ke ko tuai? Ngkana ko aki kona ni ngare ao kataira bwa ti na ikaikaiko ni kangareko n ara karaki ni akngare.
  • rongorongon abara aika a riaon te kakaongora ao man koaua raoi bwa abon riki iaon Kiribati.,,updtaes kee?
  • Iai naba rongorongo man Te Betebeke ao te aonaba are e na kaborauko nako aban te aonaba ae bwanin.
  • ao a mwaiti kurikuri riki.
  • Waekoa ngkai kabooi ami bebwa man titoa ake ko uakaan ma ngaia ao ake a rereke naba iai ami bebwa.

ti katokai bebwa man i Betio nako Buota ao Temwaiku. Ngkana iai am karaki ae ko kitanaki iai ao reitakima ngaira bwa ti na katauraoia ibukimi.

c/-Tabonkabwauea, Bairiki Tarawa. ring 21063 or email m_bwebwe@yahoo.com n te tai moa aio.

Kam rabwa ao tekeraoi ami Kanimabong ae 13th March 2015.

(Visited 13 times, 1 visits today)