E bitaki tein te kaembein iaon Kiribati.

BY Online editor.

DSC_0827E a uakaan te rinerine nakon te auti ae boou bwa nakon Ritembwa 2015 iaon Kiribati ae bwanin ao te waaki ni kaembein e a kaman waaki man namwakaina aika a nako.

Kanoan te kaembein irouia taan kan rineaki nakon ana auti ni mwaneaba Kiribati irarikin te koaua are ana kataia ni kaotia nakoia kaain aia tabo ke taan rinerine bon te angabwai n tangira ke n anai nano n aron te nagkona, te mwane ke kakaean mwanenankin waaki ni karikirake tabeua ake ana kona ni mautoo iai taan rinerine ao tabeua riki.

Te kaembein iaon Kiribati ni kabotauaki ma te aonaba e bon korakora kaokorona bwa n aban tinaniku aika a rawata ao a mwananga taan kan rineaki nakon taabo n taetae nakoia aomata n te tabo are anga araia iai bwa a kan riki bwa taan tei ibukia ao man kauaba aia iango aika a raraoi bwa bukin tera a kan tia tei, aio n akea te angabwai ke te mwane nakoia taan rineirne n aia kaawa. A kona n taetae iaon tamaroan ke buakakan te tautaeka are e tei n te tai anne ao ni manga kaekai titiraki ma irouia aomata iaan aia koaua.

N te tai aio ao anne kanga te waaki imwain are a kabaeaki ke ni kamatoaki iai taan kan rineaki nakon te auti n tei iaon Kiribati.E reitia riki n taekinna te tia tei aio bwa e akea anganakin temanna ma temanna inaomatana n rinerine n aki waeaki ke ni  matara imwin anganakina bwaai n tangira.

Ma a taekinna tabemwang ake aki nano teuana ma te iango aio bwa te kaembein ke anganakia aomata bwaai n tangira imwain raoi te tai are e a kamatoaki iai araia taan kan rineaki e bon eti iaan te tua kioina ngkai e bon aki mwaneweaki taai akanne bwa e tabuaki.

E ngae n anne ao bon iai naba ngkai ibuakoia taan kan rineaki iaon Tarawa ake aki anga bwaai n tangira n aron te mwane ao te nangkona inanon aia tai ni buti ni kaembein ni kaokoro ma raoia naba ni kan riki n tia tei ake a waaki ni kaebein ao man anga bwai n tangira.

Te rinerine nakon te auti n tei n te ririki aio ena waaki nakon raa banen te namwakaina ae Ritembwa 2015. Iai ruaman kaain TUC ake a buti ni kaembein ao man kan rineaki nakon te auti n tei ao iai nakon ruaman man te BTC, e taui matoa raoi te mwaiti aio.

(Visited 6 times, 1 visits today)