E a kateaki te Aro ae boou iaon Kiribati.

by Online editor.

E a tia n I boobonga raoi ngkai aron katean te Aro ae boou iaon Kiribati ae aranaki bwa Harno church.

Te I Kiribati are e iangoa te waki aio e bon kabotoa ana koaua iaon te wirikiriki nakoina ma irouia te utu n Uea teuana I Karawa ao man rereitaki ma ngaia inanon te tai teuana ma teuana.

Teuaio bon Edward Corie ao kaain Maiana ao e taekinna nakon KU bwa reken aio irouna ao e kona n riki bwa te tia mamata n atakin bwaai ake e kaongoaki.E kinaki naba ngkai ana waaki aio iroun MWYSA ao e bon wakinako ana katoki aoraki nakoia aomata ake aki toki aorakia n aia Aro,

Iai kaain ana Aro aio ae nakon tebubua mwaitia ao e tauraoi naba ni butimwai aoraki ake a tangira te ibuobuoki nakoia. E aki rangi ni master te baibara ma arana ana Aro aio e bon reke ma te Baibara ni bokin aae Etekiera.

Iai ana tabo ae kona n reke iai ke ana aobiti I Bikenibeu.

Man ana itera te KU ao aio ai tibwa te moan bwai ae boou nakon Kiribati n te ririki aei.NI kaeineti ma te tua iaon teuana te Aro bwa ena reg iaon Kiribati ao iai itera tabeua ae kainanoaki te Aro teuana ma teuana bwa ena kakoroi bukina n aron mwaitia moa kaain te Aro imwain teina.

(Visited 6 times, 1 visits today)