E nang waaki ningai Terunga

by Online editor.

Ai ningai ae e nang waaki iai te runga?
E korakora ngkai te titiraki irouia taan takakaro n aekan takakaro nako n aron te butibooro, te nete, te batiketiboro, te oreano, te taberawawa ao a bati riki bwa ai ningai ae e nang waaki iai te runga kee te kabo imarenaia aba aika kakaokoro.
N aron ae e bon tabangaki ao te runga e bon tao ririki bwa ngkana e boo n te ririki aei ao akea n te ririki are imwiina.
Te kabanea n runga n takakaro are e waaki bon te ririki ae 2013, ao are e teimatoa te titiraki ma imwiin te tai anne bwa n ningai ngkanne te runga imwiina.
N reitakin ngkanne Kiribati Updates ma te aobiti are tabena aio are bon MWYSA ao e mwaneweia Taburimai Tewaaki te aobitia man mwangan te aobiti aei are e tabe ma takakaro ao e taku bwa akea te runga n te ririki aei.
Te runga e na waaki n te ririki ae e na roko.
“Ti taratara te ririki ae e na roko bwa ti tangiria bwa e nang bitaki aron takakaroia ara koraki nakon are e tamaroa riki ni kabotauaki ma taai aika a tia n nako” e taku riki Taburimai nakon Kiribati Updates.
E mwaneweia naba Taburimai bwa e na iai te mwananga nako aonnaba ni ibuobuooki iaon itera ni kataneiai, ma aei are ana wakinna ma taan rabakau.
Teuana te iango bwa ana kaoaki taan kairiiri mai aban tinaniku bwa ana ibuobuooki nakoia kain aonnaba ao bon kain Tarawa.
Ao n anganaki aia tai ni kamwakura te reirei anne ao ma imwiin anne are e a nako naba aia kai
N ana kabwarabwara Willie Uan ao e kamatata are n aron tuan te runga ao e na bon kanakoa ana katanoata te botaki n takakaro nakoia botaki n takakaro iaon aba bwa ana korea aia reta ni kaotia are a kan ira te kabo n te takakaro are a tauraoi iai kain abaia, ngkanne ngkana iai riki 5 n aba ae a kukurei naba n takakaro n te takakaro anne bwa tao te oreano ao kai are e a bwati nab ate oreano bwa takakaron te runga anne.
Ngkana e a tena te tai ngkanne ma te runga ao a karokoi araia aia taan takakaro.
N aron ae e kakoaua Kiribati Updates ao te runga bon te bwai teuana ae e rangi ni kakukurei ao man tangiraoi I taningaia taan takakaro ao are e rangi ni korakora te titiraki bwa n ningai.
E ongotao naba Kiribati Updates are a tia ngkoa n roko kai nana tiim ni boro kain Butaritari ibukin irakin te runga ma e rabwa te botaki n takakaro n te tai aei ngkai e a katerea are akea moa n te ririki aei bwa ait e ririki ae e na roko.
Ngaia are teimatoa kanimko ma Kiribati Updates bwa e na teimatoa ni kakaongoraeko rongorongon am takakaro aika ririki iaon Kiribati.

(Visited 44 times, 1 visits today)