Daily Archives: September 18, 2016

Ekainanoaki te ran iroun te botanaomata

by ONline editor E korakora tangiran te ran irouia aomata tabeman ake e a tare te ran n aia tabo n aron ae akea aia mwanibwa ao akea naba ranin…

65 ake anga araia nakon te kauntira TUC

by Online editor Onongaun ma niman mwaitiia naake anga araia ibukin te beku ae te kauntira iaon Tarawa Teinainano ao nakai ake ana taninga mwiin bwiin te rinerine are e…

Te utu ae marurung e bon karika te kakukurei

by Online editor E kakukurei te Utu ae Marurungin Marurungin te Utu bon teuana mai ibuakon ana takete te MWYSA ae uaiakinaki ngkai kanakoraoana ma mwakuriana bwa e aonga n…

Kangaanga nakon te roronrikirake iaon Kiribati

by Online editor Ni kaineti ma ana kanganga te roronrikirake n aron te kanganga n te moan taai n iein,kanganga aika a kairarai ataei ngkana a manga iein tanaia ke…

Wikin katioan ana buraeki te Itoi ni Ngaina

by Online editor “ AIO NGAI TE UEA”, aia boto ni iango Ainen te Itoiningaina iaon Teaoraereke Bareti n te ririki aio inanon wikin aia katio buraeki are e moa…

E roko I Kiribati Golden Boy David Katoatau, ena karikirakea te takakaro.

by Online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

Okitobwa 2016, tain ana runga Taiwan

by Online editor Taiwan Tournament E kantaningaki bwa e na waaki te Taiwan Tournament n te namwakaina ae e na roko 15 ke 18 Okitobwa n te ririki aio. Ni…

$132,000 riki nakon Kiribati iroun Taiwan (ROC) I Bairiki

by Online editor $132,595.05 e anga Taiwan nakon te tautaeka ni Kiribati n ana botaki ni mwakuri ae Aaba Inanoa n bwakantain te Katenibong 7 n Tebwetembwa n te ririki…

E moana ana kau25 ni bwabwaro KUC iaon Tarawa.

by Online editor “I ooki, Mwakurin te Kantaninga”, ana boto ni iango te Aro ni KUC inanon wikin ana Ka-25 ni bwabwaro are e moa kaukakina n te Tabati inanon…

A reke aia bebwa teningaun mwaitia n te taetae n Imatang n te KIT

by Online editor Teningaun mwaitiia ataei n aine ao ataeinmwane ake a tia n reke aia beeba man Kiribati Institute Technology mai imwiin reiakinakiia aron te mwakuri ma karababan riki…