65 ake anga araia nakon te kauntira TUC

by Online editor

Onongaun ma niman mwaitiia naake anga araia ibukin te beku ae te kauntira iaon Tarawa Teinainano ao nakai ake ana taninga mwiin bwiin te rinerine are e na karaoaki n te namwakaina aio.
N marooroon te Kiribati Updates ma te kiraaka ae Bouataake Tengkam ao e taekinna bwa e a tia ngkai n in booki ni kabaeara ibukiia taan kan rineaki ao ai uana naba ma te boki ibukiia taan rinerine ake ana tauraoi n rineiia aia kauntira are e na manga tobwa kainnanoia inanon te ririki ae imwaira ni karokoa manga banen aia tai.
E taekinna riki te kiraaka aio bwa n tain te kabaeara ibukiia ake a kan riki ni kauntira ao iai mai ibuakoia ake a bon tebenako naba n riki bwa kauntira ngaiia n reitanako aia beku bwa Raurenti Toatu mai Temaiku West ao Taoaba Kaiea mai Bikenibeu East West ao ake nikirana ngkanne ana tiku n tataninga te rinerine bwa antai ae e na tebenako mai ibuakoia.
E taku riki bwa iai tebwi ma onoua te mwakoro ae e mwakoronaki irouia kaain Tarawa Teinainano n aron ae Bonriki Mainiku ao ake anga araia Kanimako Momo, Ioane Ioakim, Tiareta Timon, Baberoti Bureaua, Martin Pine ao Marie Iotebwa itiman mwaitiia.
Mai Bonriki Maeao ItuaaBinataake, Nawaia Ruaia ao Timeon Tokarake teniman mwaitiia, mai Temaiku East Ioane Kirion ao Iaareto Kabunare,Temaiku West Raurenti Toatu, Bikenibeu East Takaria Ariera, Nawaia Tekea, Rikaare Bonto ao Nakuau Kararaua, Bikenibeu East west Taoaba Tekaie,Bikenibeu Central Tebwebwe Teraaka, Benita Biira, Kateia Akitinoao Iaokiri Koreaua,Eita East Tataua Tabuke, Munana Teeta, Kourabi Rakunoua ao Tabokai Kiritome, Eita East Tekire Kokoria, Bauro Karianako, Tekeeke Matan, Turui Arouea, Tatonga Teweti, Joshua Tinga, Kaburoua Tion, Tabia Kabaua, ao Iererimo Mwea,Bikenibeu west Teimarawa Itakara, Teunroko Anruti ao Tamuine Mataiao, Banraeaba East Teweti Temata, Tutara Itua, Eria Anruti, KamraratuKabure ao Taoatu Ierite,Banraeaba West Tenukai Timon, Tuake Abiuta, Raunibau Rineaki, Rine Ueara ao ai Tirae Tirae, Teaoraereke East Birikiti Bauro, Mauma Bateriki ao Kirarerei Betero, Teaoraereke west Karaeba Bakati ao Baraniko Tueti Nanikaai Aabo Timeon ao Iareba Teiwaki, Bairiki Tekebu Tataua, Tabura Beiatau, Tebou Burebo, Teririko Anre Marea K Itaia, Tatoa Kaiteie, Atannara Toakai, Makin Tiaon, Teabwabwa Tekabwebwere ao Matirita Mabong.
Akanne araia kauntira ake ana tauraoi ni manga rineaki ao n taninga bairean taekaia irouia kaain aia mwakoro aika a kakaokoro bwa antai are e na manga reita te beku ke e na bon reitanako ana beku te kauntira are mai imwaina
E taku riki Bouataake bwa n te tai aio ao iai aine aika taan kauaaba naba nakon te nakoa aio ao aio te nakoa are tobwaan kainnanoia n aia kaawa aika a kakaokoro bwa wiia nakon aia kauntira ngkana iai te kanganga are a kaitibo ma ngaia ke ngkana iai bwaai ake a kainnanoia man te tautaeka ao ana riai n rinanon aia kauntira.
N te tai aio ao e tuai raoi n reke bwa ningai te tai are e na waaki iai te rinerine ibukiia kaauntira aika a boou ao maanra aia tai ni mwakuri ngkai e aki moa reke rabwatan neiere e tabe ma teitera aio man te MIA bwa e nakonako.

(Visited 13 times, 1 visits today)