A reke aia bebwa teningaun mwaitia n te taetae n Imatang n te KIT

by Online editor

Teningaun mwaitiia ataei n aine ao ataeinmwane ake a tia n reke aia beeba man Kiribati Institute Technology mai imwiin reiakinakiia aron te mwakuri ma karababan riki aia ko na bwai n te taetae ni Matang n te Kanimabong ae nako n te KIT tikuea.
Mai ibuakoia ao a bane ni kakaokoro aia mwakuri are ana mwananga iai ke ni katabeaki iai bwa iai touati,housekeeping,kabentaa,taan butimwaai irua ao a mwaiti riki ngkai e ataaki Heyman bwa te tabo ni motirawa irouia bwakuaku ae e rangi n tatangiraki.
N ana marooroo te minitita ae Ruateke Tekaiara ao e taekinna bwa aio te moan kurubu are ana mwananga nako ni karaoa aia mwakuri I Heyman Aotiteria ao ngkai ngaia te moan kurubu ao ngkai matan te tautaeka e iriria n taai nako n te tabo are a nako iai ma aia waaki ni kabane are a karaoi.
E taku riki inanon ana marooroo bwa katabeaia bon te bwai ae e rangi ni kanganga ao are ana riai naba ni iangoia bwa ngkana a mwananga ao ana karaoa raoi aia mwakuri ma nanoia n nanorinano ao riki n aki tibanako ma katein abaia are bon rikiaia ae te kakairua ao ni momo aomata.
E ngae n anne ao e tabeka naba ana taeka ni kauring bwa ana aki ko na ni mwaninga aron kaikawakirarakeia are e aanaki n te katei, te tangira ao tea koi.
Kam na uringnga naba bwa ngkami te nati ni Kiiribati tiaki te nati n Aotiteria ke Heyman ngaia are anuami ao ami mwakuri ake kam karaoi anaki taraaki bwa anuami n aomata ma e na taraki ao n noraki irouia kain ami tabo ni mwakuri I Hayman Island.
E mwaneweia naba n taekinna bwa te mwananga aio ti kaain moa Kiribati n te tai aio ma iai te kataratara mai irouia aban tebetebeke ake tabeua ni iangoia bwa e na reke naba aio nakoia, e na waaki nako te kammwakuri aio ngkana e tamaroa te moan kamwananga are bon ngkami, e taku te minitita.

(Visited 5 times, 1 visits today)