Ana waaki Badminton ioan Kiribati

E botuku ni kakaea te tokanikai te Badminton.
N te bokakano are e karaoaki n te Kaonobong ae nako ibukin kakaean te moanna n te takakaro ae te Badminton ao e mwaiti te karinan are a takakaro iai ao n aron te ribooti are tia karekea mai iroun aia tiakoroboki kaain te botaki n takakaro aio ao are e oti mwiina ikai
Iai teniua te karinan n te takakaro aio bwa te Under 15,Elite ao te Veterans ao are e a uotanako te tokanikai n te karinan ae te under 15 irouia mwaane bon te roronga ae Bebe n te kaai temanna ao ibukin nab ate karinan anne n te taboro irouia aine n te taboro bon Itara ao Stella.
Ibukin te karinan ae te Elite irouia mwaane n te kaai temanna ao e a tokanikai iai Karirieta n te karinan naba anne irouia aine Celine ao ibukin te taboro irouia aine Nei Celine ao Maria.
Ao ibukin te kaai temanna n te karinan anne ae te Elite irouia mwaane Naunta ao irouia aine Teitiria.
Ibukin ngkanne te karinan ae te Veterans te taboro irouia aine Aurane ao Meere ao irouia mwaane Henry ao Katirite ibukin te taboro n te karinan naba anne ao a uotanako te tokanikai Kaurane ao Tangaroa.
Ao aikanne ake a riki naba bwa ana tiambion te takakaro ae te Badminton ibukin te kainnaomata n te ririki 2016.
Ao are a bon bane naba n reke kaniwangaia n te tai anne mai imwiin te kabanea ni boo are e karaoaki n te KNYC court n te Kaonobong ae nako.

(Visited 63 times, 1 visits today)