E eweati te basketball.

by Online editor

A kibanako uoman ana taan takakaro te Kiribati Basketball Federation n te Kaabong ae nako 1 n Tebetembwa ni kaea te kataneiai ae te Pacific Youth Leaders Basketball Camp are e na karaoaki n te Gold Coast Aotiteria.
Nakai bon Timee Tekonnang ao Nei Turia Nakuau ake a tia n rineaki man te botaki n takakaro ae te Kiribati Basketball Federation bwa ana kaea te reirei aio.
N ana marooroo Tekabwara Raurenti ao e taekinna bwa ni mwanangaia aio are ana reiakinaki iai bwaai aika a rangi ni kakawaki ibukin karikirakean rabakau n te basketball.
A reiakinaki naba ikai atakin aia kakammwakuri taan takakaro n te Court,ana ko nan aba n ata aron totokoan ao uotakin te booro,taian kataneiai ibukin karikirakean te takakaro n kabonganaan te 1on 1 ao te 5 on 5.
Ikai naba ao a reiakinaki nab ate ko na n ata aroia tiim n totoko ke n uota te booro, te rabakau ni ko na ni kangabuaka inanon te takakaro.
Ana kabanea uoua te wiki ibukin tikuia ikekei ao e mwanenaki tikuia ikekei man te FIBA Oceania.
A kantaningaaki nakai bwa n okiia ao ana ko na ni manga tibwai rabakauia ao ongoia are a tia n reiakinaki iai nakoia taan takakaro ni kabane iaon Kribiati n te basketball ao a kantaningaaki naba bwa ngaiia ake ana ko na ni manga ibuobuoki n ana waaki te bwasketball n taai aika ana roko.
Aio teuana mai ibuakon ana kainibaire te Kiribati Basketball Federation ibukin karikirakean te takakaro aio nakoia te roronrikirake n te ririki 2016.
A kantaningaaki nakai bwa ana karairaki man aia kataneiai aio n 12 Tebetembwa 2016.

(Visited 4 times, 1 visits today)