Kangaanga nakon te roronrikirake iaon Kiribati

by Online editor

Ni kaineti ma ana kanganga te roronrikirake n aron te kanganga n te moan taai n iein,kanganga aika a kairarai ataei ngkana a manga iein tanaia ke tamaia ao riki kabonganan te manging irouia ataeineine ma ataeinimwaane.

E manenaki karaoan te birim aio iroun UN-Women man te karikirake are e tabe ma katokan te iowawa nakoia aine ao ataei. Ao iai ngkai te birim are e aki ko na ni bua bwa e a kakaokioka naba te rongorongo aio ao ni ko na ni kamaunanakoa te ioawa nakoia ataei ao aine.
Iaon naba bibitakin kanoan te bong, te moantaai ni bikoukou irouia ataeinaine aika te bwi tabun te ririki , karaoan te mwakuri ni ioawa n te mweenga, kaiiroroakiia ataei ibukin te kareke tianti, mwannanoakia ataei, te kanganga irouia ataei ake akea kantokaia, aki boutokakia ataei nakon te reirei ao a mwaiti riki.
Man te karao birim aikai ao a bon karaoaki man aia karaki ake a korei ke man aia tibwatibwa nakoia raraoia inanon aia tai n reirei ao riki ake e a tia n reke nakoia kanganga aikai man mwengaia aika a kakaokoro ao a koroi aia rongorongo ao mai ikai ao e na kanga n ataaki ana kanganga temanna ma temanna ke e na kanga n toki te anua ma te mwakuri aio e ma bon ti toki ngkana e karebwetauaaki rongorongona ao e na kanga n rebwe.
Ana kukune te botaki ni mwakuri ibukiia aine,roronrikirake ao mweraoia aomata are e a manga anaiia ataein te reirei ni karaoa iai aia birim aika a reke man aia karaki ataei ake a tia n rikorikoi ma aekakin kanganga aika a kakaokoro.
Mai ikanne ao a tia ni karaoaki raoi birim aikai ao a kona ni kaotaki nakoia aomata inanon tain taian marooroo ao anga reirei ake a karaoaki man te botaki ni mwakuri aio ni mwangana ae te roronrikirake ma ngke are ko kainanoa naba am birim bwa ko bon kan tamnei I bon iroum ao ni karaua raoi ni iangoia bwa tera ae tuangko te birim anne a tauraoi ni karekeaki n te botaki ni mwakuri ibukiia aine, roronrikirake ao kamwengaraoi ni mwangana ae roronrikirake.

(Visited 19 times, 1 visits today)