“Psychological First aid I Kiribati.

by Online editor

“Psychological First aid” ke “Te moan ibuobuoki nakon tabeaiangan te Iango” te boto ni iango n te ririki aio ibukin aia bong koraki ake iai aorakin aia iango are e na rungaaki n 10 Okitobwa n te ririki aio.
Aio te boto ni iango ae e tamaroa ngkai ti ko na n ataia bwa koraki ake iai rotakin aia iango a kainnanoa n tainako te moan ibuobuoki bwa ngkana iai te bwai ae riki n te tabo teuana ae a tangiria ni kan ataia ko na riki ngke are ko toamau bwa te tia reirei,te tia tobwa ao te tia tararua nakoia koraki aikai ni kaongoia bwaai aika a riki n tuangiia bwaai aika a raoiroi ao aika aaki raoiroi ao ngke naba te tia bwabwakoiia n taai nako n aia kanganga ake a mena inanona.
N aia ribooti kaain te komete ake ngaiia are a baronga kanoan te bong aio ao e oti n aia ribooti rinanon te meeri nakon Kiribati Updates ao e oti iai bwa iai kauaaba aika ana karaoaki ibukin rungakin aia bong ae kakawaki aio ao aio e na kaineti nakoia te roronrikirake.
Iai te kauaaba iaon te kaotioti ni kaineti ma te boto ni iango ibukin te ririki aio ao inanon te kaotioti ao e na riai naba n rin bwaai aika a na buokaki iai ngkana iai te bwai ae a kainnanoia ao e na tera te anga ke te moan ibuobuoki iai te kauaaba aio e na karaoaki n te Bairiki tikuea.
Aio te bukamaru ae e kakaraoaki ni katoa ririki bwa teuana te bong ae kakawaki ao te bong naba ibukin kakukureiakiia aomata ake iai aorakin aia iango.
E na rungaaki te bong aio n 10 Okitobwa 2016 n te Bairiki tikuea ni moa man te ingabong ao n toki ni banen kanoan te bukamaru.

(Visited 6 times, 1 visits today)