Ana manga roko kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati.

by Online editor.

A nang toko waeia kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati nakon te namwakaina ae boou, Okitobwa, 2016.

Te kauoua n tiim mai I Taiwan are e na roko ni karaoa ana tutuo nakoia kaain Kiribati n te roko aio ao iai e kainaki te tiim irouia aman taokita temanna te neeti ao a raonaki iroun temanna man te admin are ana roko I Tarawa n 3 n Okitobwa ao ana moana aia mwakuri man 4 nakon 8 n Okitobwa man iteran waniua ni karokoa iteran aua te Moanibong nakon te Kanimabong ao man iteran waniua ni karokoa iteran tebwi ma uoua n te Kaonobong ao akea te tutuo ae e na karaoaki n te Tabati.
Te Mackey Memorial Hospital teuana mai ibuakon ana onnaoraki Taiwan ae e bubura ao ni korakora n ana mwakuri ike ana taokita a bon bane aroia aio naba teuana te onnaoraki are e itaritari ma Tungaru Hospital.
N te tiim naba aio ao e na kairaki iroun Dr Yeh, a paediatrician of Mackey Memorial Hospital, ao n raonaki iron temanna ibukin te cardiologist, temanna te gastroenterologist, two cardiologists, temanna ibukin te paediatrician ao te neeti,n reitaki ma anne ao aio ai bon te kauoua n tai rokoia aekaki n taokita aiokai ao iai naba are e na karaoaki ibukin tuoakin te buroo ao aio are a kakaraoia nakoia ataein te reirei, ao te kantaninga n te tutuo aio bwa a na ko na n reke ataei ake iai aorakin burooia n te tai ae tawe ao e na ko na ba n raoiroi marurungiia.
Dr. Shil, te Superintendent n te Mackey Memorial Hospital, ngaiia ake ana ira naba te tiim are e na roko ni karaoa ana ibuobuoki I Kiribati n raonaki irouia Dr. Chang, Vise Superintendent ao Dr. Hsu Director of International Medical Health Services n 7 Okitobwa ao aio rokoia are e na kaineti ma kaukan te Intensive Care Unit(ICU) are e na mena I nano n ana kateitei Taiwan are I Nawerewere ao aio are e na riki bwa te tabo n tutuo riki nakoia aoraki ake a rangi ni korakora aorakiia.
Aio te teienta are e na kanakoraoia riki ana waaki te botaki ni kuakua I Kiribati ao kauarerekean naba kawai ibukiia naake a kakaiaki aorakiia bwa ana at ate tabo ae ana kawaria ao aio te tabo ae e onoti ibukiia.
Aikai kaain te tiim are e katautauaki bwa ana roko inanon te namakaina ae e na roko ao are ana tiku ikai inanon aua te bong ao a kamwaneka naba bwa ai kaukakin naba ana te tabo n tutuo ae boou ae te IUC.

(Visited 13 times, 1 visits today)