E okira Kiribati te Golden Boy

by online editor

E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun Kiribati ae David Katoatau n te Kaabong ae nako 15 n Tebetembwa ibukin motirawana ikai.
E taekinna David Katoatau nakon te Kiribati Updates bwa aio roko are aekakin are mai imwaina are e roko bwa e na wakina teuana te burokuraem ae te Oceania Talent Intensified Program ae teuana mai ibuakon ana waaki te botaki n takakaro ae te weightlifting.
E taku riki bwa n okina naba aio ao e na rangi ni maan bwa e na tiku ikai inanon teuana te namwakaina ike e na waaki iai ma ataein te reirei JSS ao kauarinan ibukin te takakaro ae te tabe rawawata.
Aio te programme are e karaoaia teuaei ni moa man 2015 ao are e na toki n 2018 mai ikai ao n tokin te burokuraem aio ao e nang ko na ngkanne n oki rikaaki David Katoatau n manga reitanako ongona n tibwatibwaia nakoia kaain Kiribati ake taan takakaro n te taberawawata.
N titirakinakina iroun te Kiribati Updates bwa e uara waakin ana kataneiai ikekei ma raona ake a tiku ngkai imwiina ao e taku bwa e bon rangi n nakorai ao n tabetai ao e a manga onea mwiin te coach ngkana e nakonako ni manga kairiia kaain te kuura n takakaro ake a tiku ikekei.
Iai ana iango David ngkana e okira Kiribati n 2018 bwa e na karikirakea riki te takakaro ae te taberawawata nakoia te roronrikirake ao ni anga kona n riki bwa te tia kaira ngaia aron te takakaro ke te kataneiai aika ana karaoaki n rokona ikai.
“imwaain nakomaiu ao ti bon nako ni kaea te kauaaba ae e karaoaki I Aotiteria ao I rangi ni kukurei bwa Ruben ao Taretiita a bane ni moanna n aia kiraati are a mena iai”
N na tiku ikai ao nna manga nako n okira New Calesonia n 15 n te namwakaina ae e na roko.
N tiku ikai ao I rangi n kukurei ni kaitibo ma au utu tamau ma tinau tariu ao mwaneu ao ai raraou ake a tiku imwiiu.
I bon aki kakaotia are nna roko nakoia au utu ao bon akea naba ae butimwaeai ma a rangi ni mimi ngkai I a bon roko naba ao akea au taeka ae nna kaoti bon te inga ao te kamauri ae e rangi ni korakora irouia ngkai I a bon kaoti naba , a taku bwa a mii ao e koaua miia….

(Visited 19 times, 1 visits today)