Cardinal Mafi Soane Patia Paini e rook I Kiribati

by Rikitieta Teebute.

E toko rangan ana karetinare te Aro ni katorika ae Cardinal Mafi Soane Patita Paini iaon Tarawa ni Moaningabongin te bong aio Kaabang 10 Nobwambwa n te marae ni wanikiba are I Bonriki.
E butimwaeki te Karetinare aio iroun te kauoman Beretitenti ae Kourabi Nenem ni moan ruaona man te wanikiba ao e kairaki naban aia tabo aomata ake a kakawaki.
Mai ikanne ao e na kaingabong ikanne ao ni manga kakiowa ana tabo te Ebikobo Bauro Meea bwa e na katawanou iai ao e a nako naba n nikiraki n ana tabo are e na tiku iai n te Mery’s Motel I Bairiki ibukin motirawana mai imwiin mwanangana.
Soane Patita Paini e bon kaeka ana kakao te Ebikobo n te ririki ae nako nakoia bwa ana roko n noora Kiribati ma e a tibwa koro nanona n te ririki aio ao e a oti iai ba e a roko.
Karetinare Soane bungiaki n 19 Ritembwa 1961 ao bon te kaaman ngaia n Ebikobo n te aba ae Tonga n te Aro ni Katorika ao e rineaki bwa te Ebikobo iroun te boobe Francis bwa te karetinare ngaia.
E ngae n anne ao n rokona ikai ao e na bon kawari bareti aika teniua iaon Tarawa Teinainano ma Betio n karaoa iai te tutia ae rietata nakoia kaain te Aro ni Katorika iaon Tarawa.
Ni moa man te tairiki aio ao e reke ana tai te Karetinare aio ni kaitibo ma kaain Tonga aika a mena aion Kiribati are ana karaoa naba aia butimwaai nakoina n mwaneaban St Iotebwa ni moa man te bwakantaai n te aoa onoua ao n toki n te aoa te bwii ma teuana.
Nakon te Kanimabong ao e na anaaki irouia kaain St Joseph’s Bareti Bikenibeu n iteran onoua ao ni karaoa te tutia n te aoa itiua n te ingbong naba anne ao n taorimeiaki ma aia butimwaai kaain te baereti aio.
E na karoko naba irouia kaain te Bareti ae Betio ni karaoa nab ate tutia iai ibukin te anga beeba nakoia ataein te reirei ae St Patrick College ao e a ira naba kanoan te anga beeba anne bwa ai butimwaeakina naba irouia kaain te bareti anne ni ikotaki ma aia anga beeba ataein te reirei.
Ni kabaneean ana tutia are e na karaoia n te Tabati n te Cathedral Church are I Teaoraereke ni moanaki man te aoa tebwiina ao e a tao rimwiaki naba ma kanoan te mwaneaba ibukin te butimwaai nakon te Karetinare.
A bon bane ni kawaraki taabo ni kabane iroun te Karetinare aio iaon Tarawa ni kabuta ao iai te kantaninga n roko aio bwa e na rangi ni korakora riki aia onimaki aia onimaki kaain aia Ekaretia ao ana kakorakoraaki riki ni kaitarai waaki inanon aia ekaretia.

(Visited 14 times, 1 visits today)