Daily Archives: November 17, 2016

Taiwan medical team from Mackay Memorial Hospital visit Kiribati.

by Online editor. Embassy of the Republic of China (Taiwan) Taiwan Medical Mobile Mission Fulfills its Duties Taiwan medical mobile mission dispatched by Mackay Memorial Hospital (MMH) and led by…

A tebenanko araia ana meeia Kiritimati.

by Online editor. A tia ngkai n otinako araia meeia ake a tauraoi ni kuabaia nakoai aaia botanaomata iaon te abamwakoro ae Kiritimati. N aron are e karekea ana itabon…

A kuneaki riia I-Amerika riki I Betio.

by Online editor. Ea tia ni kamatoaki irouia naake a kunei rii aika a maenako bwa bon riia I-Amerika n tain te kauoua ni buaka n te aonaba iaon Betio…

E toki maeuna I taari, Taia Bureiman.

by Online editor. (Rikitieta Teebute) E karina n toki maiun te rorobuaka ae Taiaa Bureiman mai imwiin bwabwana inanon ana tai n akawa n te nama ni Moaningabongin te Moanibong…

A taubobonga ana tangke ni bwaa te KOIL.

by Online editor. KOIL E katautauaki bwa e na kaukii ana tangke aika a boou ana kambwana te tautaeka ae KOIL n 10 Ritembwa n te ririki aio ngkana arona…

Ana anga bebwa KUC nakoia ana minita aika a boou.

BY Online editor. “Go Forth to Serve in the Light of Christ” ana Motto te reirei ae rietata ibukiia taan kata te nakoa ni minita n te Aro ni KUC…

TENDER TENDER TENDER.

by Online editor. TENDER! TENDER! TENDER! Outer Island Food and Water Project involves the supply and construction of rain water harvesting system on four selected islands; Beru, Tabnorth, Nonouti and…

E a uki te course iaon KCC01, 02,03.

E a uki ngkai te kabae ara nakon te kooti ke te course iaon KCC01, KCC02 ao KCC03. Aio bon teuana te kooti are e wakinaki ao man kairaki iroun…

Kakamwakuri aika karaoaki n namakainan te Reclaim Power

. Tera Reclaim Power? Iroun: Kauaata Irata Baibuke Te Reclaim Power bon te bota n iango ao kakamwakuri aika karaoaki irouia botaki ma aomata aika kaitarai waaki aika kakorakora kangangan…

A roko i Tarawa ana aobitia te Tikauti ma i tinaniku.

by Online editor. A katautauaki kautun te botaki n tikauti i tinaniku bwa ana kawarawa te botaki n tikauti i Kiribati n te bong aio te kabong 17th November 2016….