A taubobonga ana tangke ni bwaa te KOIL.

by Online editor.

KOIL
E katautauaki bwa e na kaukii ana tangke aika a boou ana kambwana te tautaeka ae KOIL n 10 Ritembwa n te ririki aio ngkana arona bwa a bon tia raoi aron te katamaroa nakoia ma ngkana aaki ao e na iai te bitaki nakon te tai anne.
Ni marooroon te Kiribati Updates ma Nei Rube Eromwanga ngaia te CEO n te kambwana aio ao e taekinna bwa aikai tangke akea a rangi ni korakora kainnanoaia n te tai ae waekoa ngkai tangke ake mai imwaina a bon kan aki bongana bwa a rangi ni buakaka ao e aki tau bwa e na mena te bwaa inanona.
Iai nimaua mwaitin tangke ake a tia ngkai ni karoaki n iteran te aobiti mai moa iai aika a bubura ao iai naba aika a bon tau buburaia.
E ngae n anne ao e taekinna riki Rube bwa tangke aikai ngkana a tia raoi aroia ao ana bon kanoaaki n taian bwaa bwa ana tiku inanona ao ana kakannaaki nakon taian turam ngkana e a roko kainnanoakina.
Tangke naba aikai ana bon riki bwa tauan bwaa n te tai ae e rangi ni maan are e na kona ni manga taninga rokon te bwaa are imwiina man te kaibuke.
Aikai tangke ni bwaa aika rangi ni kakamaaku ao n kanganga aroia bwa n te tai are e bure naba iai aroia ao ikanne are e na kona n karekea te kanganga ae bubura ao ana ko na naba n rotaki aomata aika a mwaiti ao riki ake a uakaan ma te tabo aio.
E ngae n anne ao e taekinna riki neiei bwa kanoan te kaukuuki are e na karaoaki iai taian marooroo ake ana karaoaki riki ibukin rongorongon kaukakin tangke aikai ao irua ake ana roko n ira kanoan te kaukuuki aio bon irua man te tautaeka, kautuun Aro ao ai bon taan Tei man abaia man taabo aika a kakaokoro n aron Taiwan, Nutiran ao Aotiteria.
Aio te bong ae e rakai baana ngkai tia kauringa naba iai koron arak a-30 n ririki n roko ao n te riki bwa ana kambwana ngaira te tautaeka mai imwiin te tai are tia katukaki n arora iai.

(Visited 20 times, 1 visits today)