Ana anga bebwa KUC nakoia ana minita aika a boou.

BY Online editor.

“Go Forth to Serve in the Light of Christ” ana Motto te reirei ae rietata ibukiia taan kata te nakoa ni minita n te Aro ni KUC are a karaoa aia anga beeba iai koraki ake e a bane aia tai ibukin te ririki aio are a tia ni kabanea aua aia ririki n reiakinaki aron te waaki ni minita.
E raka iaon teningaun mwaitiia minita ake a tia n reke aia beeba n te Katenibong 16 n Nobwembwa n te ririki aio n ana tabo te reirei ni minitita I Tangintebu are e a moa kanoana man te bwakantaai ni karokoa ae moan tairiki.
E karaoaki te mwaati imwiin tangin te buu man te maneaba ao e kairaki iroun te Mataniwi n te reirei aio, te iruwa ae rine ma buuna, kaain TAB,aobitia mai Antebuka ao taan reirei, ao te Dean e na kairiia taan tongaaki ake a bane aia tai n 2016.
N te mwaati anne ao n rokoia iaan te tent ao a bane n teirake kaain aan te tent n anga te butimwaai nakoia e anaaki te kuna ae “kain te aonnaba ni bane” mai imwiin te anene anne ao e a manga nako kunan Kiribati.
Te kaukuuki n te tataro mai roun Te tia koroboki ibukin Reirei ae Kibaunimatang Robuti ao e a taorimwiina naba te taeka ni butimwaai mai iroun te tia koroboki M’akuri ni minita ni butimwaaia ana irua ma aia utu taan tongaaki ake a roko ni kakoaua kanoan te bong aio.
E taonaki mwiin ana marooroo n te anenen mai irouia taan tongaaki ma Buuia n te kuna ae kam na bane ni Mauri.
Man te anene anne ao e anga naba ana ribooti te bonomwii ni mataniwi ae Tiia Manaima n ana ribooti ao e taekinna mwaitiia ataei ake a mena inanon te reirei aei ike e raka iaon uabubu mwaitiia ni ikotaki ma koraki ake anang tauraoi n wakina aia mwakuri n taabo aika akakaokoro ao n te tai ao bon akea ae e a tia n aki koro nanon ana waaki ke ni bua ana waaki ni moa man te moan ririki ni karokoa te tai aio.
Man akanna ao e a katokaki aia bau irua aika a rine te minitita ae David Collins ma buuna ae Tiare Collins te motereita ae Reirei Kourabi ao Evire Kourabi mai imwiin katokakin aia bau nakai ao e anga ana taeka te irua ae rine David Collins n ngkai a bane ami tai ao iai te kantaninga iroumi bwa kam na waaki inanon te tangira ao te akoi ngkai kam na karaoi banna ni katoto nakoia ami tiibu ake ana tirobaai aroma inanon ami tai ni kairiiri.

(Visited 26 times, 1 visits today)