Quantum Leap Week -HE Taneti Mamau’s speech

By online editor.

BERETITENTI TANETI MAAMAU’S KEYNOTE ADDRESS

(On the Occasion of the OB Quantum Leap Week, 9 March 2017)

Nakoia ara iruwa aika kam karineaki aika kam raonira n ara bong ae e kakawaki aei
Te Tibiika ae ko rine ma kaainnabam
Te Tia Moti ae e Rietata ma kaainnabam
Minita ma kaainnabami
Taan Tei ma kaainnabami
Mataniwin ara Ekaretia
Taan Koroboki ma kaainnabami
Taan Tei mai Abatera (members of the Diplomatic Corps)
Ataein Reirei, Kaaro, Taan Reirei, kaain ara kaawa nako iaon Tarawa Teinainano ma Betio ao Kiritimati ao rabwata nako ake kaain naba te wiiki aei, reitaki ma Communities aika a kakaokoro
Kaain Au Tiim ni Kabane n au Aobiti aika a kakaokoro n ikotaki ma kaain te Botaki n Akawa ma Karikirakean Kaubwaira mai Marawa, te Botaki ibukin Kaneweaba, te Botaki ibukin Karikirakean te Aono n Raina ma Rawaki ake kam a kanoaa man boutoka kanoan te wiiki aei, Te tia Babaire ao kaain te Komete ni kabane,
Kaain Kiribati n ara abamakoro nako ake kam raonira inanon Bwanaan Kiribati n te ingabong aei
Ti teitamatoa inanon aia bong aine ae kakawaki n te Aonnaba, ao ni bwanaia ainen abara ae Kiribati, ao N aran ara Uea ae Iesu Kristo ao kam na bane ni mauri.

Teuana te ririki n nako n te bong aei n 9 ni Maati ao kam anganira, ngaira kaain ami Tautaeka n ara Bwatei ae Tobwaan Kiribati, te mwioko ibukin tobwaan abara.

Teuana te ririki n nako n te bong aei ao ti butimwaea te tibwanga aei ma te nano rinano.

Teuana te ririki n nako n te bong aei ao kam kamatoa kanoan ara Motinnano bwa ngaia kairan ara waaki n Tautaeka inanon te aua n ririki. Ti kakaitau bwa a tia ni koro nanon kanoan ara Motinnano aika a mwaiti are e a kaan iteran are ti kawenei imatami bwa kanoan ara waaki, ao ake tia mwaneni mani kaubwain abara aika a tauraoi. Iaon kawaina akana nikirana ni kakoroaki nanoia.

N te tai aei, ao ti a rimoa n anga ara kakaitau nakon Atuara ae e maiu ibukin teimatoan te maiu ao te marurung iaora ni bane ao teimatoan te rau i abara ae e bati n tangiraki iroura.

Ti kaitaua naba Te Atua ibukin ana kairiri n ara waaki n Tautaeka inanon te ririki ae e a koro teuana n te bong aei. Akea ara konaa n akean ana kairiri ao ana kakabwaia nakoira ni bane. Ao bon ti Ngaia ae e na manga kaira abara nakon te rikirake ae tamaroa riki.

E kimareirei nanou n te tai aei n tibwai nakoimi kanoan miin ami Tautaeka ibukin te 20 n ririki ni kaineti ma kanoan ara Motinnano. Aikai aika a kateaki bannaia ma tamneia inanon ana wiiki ana Aobiti nako Te Beretitenti are e waaki man te wiiki ae e nako. Aran te wiiki bon ‘Wiikin te Kiba nakon te Rikirake’ ke te ‘Quantum Leap Week’. Te kibu ni koora bon ‘Te Rikirake Rinanon te Tobwaraoi’ ke ‘Better Service, Better Lives’.

Tao e na bon mwaiti aika a na titiraki bwa e aera ngkai ti arana ara wiiki aei bwa ‘Wiikin te Kiba nakon te Rikirake’ ke te ‘Quantum Leap Week’. N aroia naba ara ataei ake a kateia nab aba te titiraki? Ao aei kaekaana: bwa n te tai aei ao e a tangiria ami Tautaeka bwa ti nang kiba nakon te rikirake ao ti nang aki karaurau ni waaki nakon te rikirake, riki n itera ake a bon kona moa ni kibaraki. Ti kakoaua bwa e kona n reke iroura te rikirake aei n aron birimwaakan rikirakeia aaba aika Singapore n te Aono n Atia, ao Dubai, n te Aono n Arabia. Rikiraken aaba aikai e bon reke man te kanoa ni mii ni kaineti ma kabonganaan raoi kaubwaia ibukin kabwaiaia aia botanaomata.

N aron ae a kauringira ara ataei ni moan te wiiki aei ao moan te mwakaroiroi te kanoa ni mii. Bwaai ake ti taku bwa a na aki kona n reke a na bon kona n reke man te kanoa ni mii ao kakoroan nanon te kanoa ni mii anne. E kauringaaki n teuana te maroro irouia ara ataei kanoan miin Beretitenti Kennedy i Amerika are e taku n 1967 bwa e na karokoa te aomata iaon namakaina ao ni manga kaokia nakon te aonnaaba. N taai akanne ao a bae ni mwaiti titiraki ao tao raraoma ni kakoroan kanoan te mii aei. Ao te titiraki nakoira bwa e aera e na kona n roko Neil Armstrong n namakaina ao ngaira e na aki roko abara n te rikirake ae ti kantaningaia? Ao tera tibwangara ibukin karokoara n te toko aei? Aikai titiraki aika a na tiku iroura ngaira kaain ami Tautaeka ma taan mwakuri ao ngkami ara taan kairiri ni kabane, ao ara botanaomata ni bane n ara abamakoro aika a kakaokoro, ara kaawa, ara Aro, ara bitineti, ara Communities, ara botaki nako ao ai bon mwengara nako.

Ao n aron bwanaia ara ataei ni kauring rinanon aia maroro, are a taku ba e na moanaki te bitaki nakon te tamaroa riki bon man te Mwenga, are bon kainikatikun te I-Kiribati ni koaua n mauena, n ana katei, ao ni korakorana ibukin taai aika a na roko ibukia natira ma tibura. Bwanaia naba ara ataei nakoira ngaira taan kairiri, bwa te kabanea n tamaroa n service are tina kona n namakinna ba e kewa ao e kakang, bon te aeka n service are ko kaakeako ao ni kabuako ni kamwakuri korakora ibukin kainanon te botanaomata. Akanne ana taeka te tia kairiri temanna n te aba ae India ae Mahatma Gandhi.

I kan tanrikaaki nakon ririki aika a nako man moan reken te inaomata iroura. Ao ti nora te rikirake ae e bati iaon abara inanon te 37 tabun te ririki man te tai anne. I a kan karekea te tai n te bong aei ni kaitauia ara Tautaeka ake imwaaira ibukin tibwangaia ake a tia ni karaoia ibukin abara ao ibukira ni kabane. Ti karabwaia ibukin karokoara n te rikirake ae ti noria n te tai aei.

Inanon te tai anne ao e a tia n reke ara tai ni kamatebwaia aron kaubwaira, aron rikirakera ao waaki aika a na uarokoira nakon te kabwaia ao te maiuraoi.

E kakoaua ami Tautaeka n te tai aei bwa e a tauraoi Kiribati ni kiba nakon te rikirake.

E a tauraoi Kiribati ni kabonganai kaubwaina aika 1) ara botanaomata; 2) ara marawa ao abara; ao 3) ara katei ma rikiara ni Kiribati.

E a tauraoi Kiribati ni karakaa riki aron te kabwaia man are e a tia ni kakawakinna ao ni kaikoikoa inanon ririki aika a nako.

Ana Motinnano te Tautaeka e bon moanibwai iai ara botanaomata ao kakawakin te reirei (education) ao tuan te mauri (health). Ti bane ni boraoi ni iango are te reirei bon kiingin te kabwaia ao te rikirake nakon te maiu raoi ae e tamaroa riki. Ao te botanaomata ae e marurung e na bon kona ni waakin ana waaki n reirei ao ni karikirake. A tia ni koro nanon ara Motinnano tabeua ni iteran te rerei ao te kuakua.

I kukurei naba n taekinna bwa e a tia te Kaebineti ni katebenakoi kanoan waaki aika a na moanbwaiaki inanon te 20 n ririki. Aio te kataratara ae e rababa ao n ananau ibukin uarokoara nakon te kantaninga are e a tia ni kawenea ami Tautaeka ibukin kabwaiaia ara botanaomata. Kaubwain abara ae Kiribati e bon mena n ara marawa ao aei are ti bon tuai raoi ni kabongana ke ni karikirakea ngaira. Ara karekemwane man ara marawa e rereke ngkai man boon aia raitienti taan akawa n ara marawa. N te tai aei ao e a tia ni kataunaaria ami Tautaeka bwa e nang iangoa karekean ana kaibuke n akawa bwa ti nang bon akawa ara ika, tin a karaoa ara ika ao ni kabonakoa bwa e aonga n tiku mwanen ara ika iaon abara. Ara waaki aei are e na karekea te mwakuri ao te kareke tianti irouia ara botanaomata. Ara karekemwane aei e na kona ni mwanen ara karikirake aika a kakawaki ibukia ara botanaomata ao ni kauarerekea te kakantaninga iaoia taan anga te buoka.

Irarikin karikirakean kaubwaira man ara marawa ao e a tia naba ami Tautaeka ni baireia bwa e na karikirakea naba te waaki ni kaneweaba. Man tamaroan abara, ara katei, ara karaobwai ao ara kakairuwa ao ni karaoan waaki aika akea n ai aroia n aban te Betebeke ao ti kakoaua bwa e na bon kona ni mwaiti naba te karekemwane man te kaneweaba. Teuana kaubwaira, mai buakon aika a mwaiti, ae akea n ai arona bon ara rakai, ke rakaain abara, ake a korakora mataiakinaia irouia taan rabakau aika a maiti. N aron kanoan ara Motinnano ao ti na kaungaia taan karikirake iaon te kaneweaba bwa a na karikirake iaon abara ao riki abara ake akea kaaia.a n reke nakoia ara botanaomata.akawa bwa ti nang bon akawa ara ika bw

Kakoroan nanon kanoan te kataunaari iaon itera aikai a na bon kainnanoi mwakuri ni katamaroa nakon riin te waaki n iteran te itoman, te mwamwananga ao a mwaiti riki. E na karekeaki te wanikiba ae e na kona n toma Kiribati ma aban tinaniku. Aei ae iaon kawaina n tabwanin aron barongakina. Ana karekeaki riki kaibuken Kiribati aika a korakora ao a kamweraoi ibukin te mamananga. A na katamaroaaki taian tabo n rooroo iaon ara abamakoro nako ao n reitaki te katamaroa nakon kawain ao maraen aon abamakoro. E na kanakoraoaki te waaki n itoman, ao kanakoraoan te kawakinimane, ao a mwaiti riki.

A waaki ngkai te Botaki ni Mwakuri ibukin te Akawa ao Karikirakean Kaubwaira mai Taari ao te Botaki ni Mwakuri ibukin Rongorongo, Itoman, Mwamwananga ao Karikirakean te Kaneweaba ni moana aia mwakuri ma ana Botaki ni Mwakuri nako te Tautaeka ao rabwata riki tabeua iaon barongaan kanoan te itera aio. Te katautau bwa e na kona n otinako kanoan te kataunaari aei ke te kanoa ni mii aei nakon namakaina aika imwaaira.

I kauringaki te taeka n rabakau are e kangai bwa nakoraoin te kataunaari e nakon kakoroan nanona. Anne bon te moan mwaneka. E na kibari karikirake ma waaki ami Tautaeka ake a tauraoi ngkai ni waaki ao ni barongai raoi kanoan akana a na kainnanoa te kamatebwai.

Aei ngkanne are e a roko iai kakawakin kibaran te katamaroa n aron te waaki ni mwakuri irouia taan mwakuri n te Tautaeka, ana Kambwana nako te Tautaeka ao ai bon ngaira ni kabane ibukin kakoroan nanon te kataunaari ao te kantaninga aei. Ngkai ao a mwaiti naba bitaki aika a waakinaki inanon ara tabo ni mwakuri nako ake a kaineti naba ma ara Motinnano ao kanoan ara kataunaari. Ti na kanakoraoa tobwaan kainnanon te botanaomata inanon ana rabwata nako te Tautaeka, ti na kibara te rikirake n te waaki ni kataneiai. Ti na kibara te rikirake n te kareke beeba nakon te kabanea n rietata ni beeba bwa a na toamau naba ara tiim ibukin kakoroan nanon te kantaninga.

A na bane n nakoraoi ara waaki nako ngkana ti kateimatoa te bekumwaaka, kabonanga raoi te tai, te ikarekebai ao ai bon kakaraoan raoi tibwangara inanon te koaua, te kakaonimaki ao kakaraoan te eti ma te riai.

N te tai aei ao n na bubuti teutana te tai ibukia ara koraki ake a tuai n ota n ara taetae.

Let me, at this time, acknowledge the presence of our partners in development.

Thank you for joining us today.

This is a special day for Government.

One year ago, today, our Government received its mandate to serve the people. A mandate that we accepted with humility. A mandate with a clear pathway through our Motinnano.

Over the course of one year, we have tried our best to achieve as much of what we have committed to deliver as part of our service to our people. We are grateful for the support we have received from everybody, including our partners, and hope to continue to receive this as we strive towards implementing the remaining commitments.

Earlier this year, Government agreed to develop its Kiribati Vision 20 (KV20) to guide our policy priorities in the long-term with a focus towards accelerated growth or a quantum leap development in the next three years with strategic investment in our human, natural and cultural capital. Underpinning all of these is infrastructure development, land use plan, governance and strategic partnership which are critical foundations for investment. Our commitments in education and health are already moving, and many more to come. Critical services like Communication, Transport, Energy and Banking are also required to move in tandem.

The priority sectors selected for the quantum leap development are fisheries and tourism. We believe that Kiribati can become the Singapore or Dubai of the Pacific through quantum leap development in these sectors.

Our vision is for Kiribati to participate fully in its fisheries industry.

Our vision is for Kiribati to be a world class eco-friendly travellers’ destination.​

Our vision is to implement tangible projects in these sectors within the next three years.

Some may think this as quite ambitious.

We believe these are achievable if we invest our resources and energy towards these targets.

Earlier this week, I attended the students’ speech competition as part of this week’s programme and I was reminded of the power of the vision to turn the impossible into the possible. One of the students referred to President Kennedy’s vision to put man on the moon, what seemed then to be an impossibility, which became possible. With commitment, drive, focus and proper planning, investment and implementation, we strongly believe we can achieve what we set out to do. And these same children also in their speeches, indicated to us all where the quantum leap pathway should begin? They said, From “the Home”, the foundation of our Kiribati unique way of doing things, the foundation of our life, our resilience and our future for our children and grandchildren.

We are grateful to our previous leaders and Governments for taking Kiribati to where it is today. We believe Kiribati is in a position to take a quantum leap towards development.

This is our grand opportunity to take charge of our own destiny. We invite you to take a leap with us in our development.

As the saying goes, “Nothing is impossible without God and the Bible”

Au kakaitau nakoimi ara iruwa ibukin rokomi ni kakoaua kanoan ara bong aio.

Au kakaitau nakon Tamara te Ebikobo ibukin kaukan ara bong aei n te tataro.

Au kakaitau nakoia ara koraki ni kabane n ara kaawa iaon Tarawa Teinainano, Betio ao Kiritimati ake raora inanon ara wiiki aei.

Au kakaitau nakoia ataein reirei ma aia mataniwi, aia tia reirei ao aia karo ake ngaia naba raora inanon ara wiiki aei.

Au kakaitau nakoia kaain ara kuaea ma taan anene ake raora naba ni kanoaa ara wiiki aei.

Au kakaitau nakoia Botaki ni Mwakuri ni kabane n te Tautaeka ibukin boutokaan kanoan te wiiki aei, riki te Botaki ni Mwakuri ibukin Akawa ao Kaubwaira mai Marawa, te Botaki ni Mwakuri ibukin Rongorongo, Itoman, Mwamwananga ao Karikirakean te Kaneweaba ao ait e Botaki ni Mwakuri ibukin Karikirakean te Aono n Raina ma Rawaki.

Au kakaitau nakoia ni kabane kaain au tiim man aobiti nako ake a mena iaan au tararua ibukin barongaan ao kakoroan nanon kanoan te wiiki ao riki te bong aei.

Au kakaitau nakoia raou ni Minita ao taan mwakuri ni kabane n te Tautaeka ao ana Kambwana nako te Tautaeka ibukin kakoroan nanon kanoan tibwangara inanon te ririki ae e a koro teuana n te bong aei.

Ara bwai ma ngkami n taai nako Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa ma ana kakabwaia Atuara ae e maiu.

Kam a aitau, kam a aitatarika ao kam a aitokamauea

5

(Visited 208 times, 1 visits today)