E a waaki manga karaoan te DNC kootiwei are i marenan Bairiki ma Betio.

by online editor.

E a tokara ana kateniua ni wiki ngkai te kakamwakuri iaon karaoan te kootiwei are i marenan Bairiki ma Betio n te wiki aio.

A taku tabeman taan kabonagana te kawai aio bwa e a manga rangi ni kamimi ngkai aron te mwakuri iaon tekootuwei aei bwa iai bwaai ni keniken ao backhoe ake a kabonganaki ibukin wakinan te mwaukri aio ike a karaoa te kenikeni irarikin te kootiwei nako Betio ao bon kanakoan taano ake a kaora nanon te tabo n roro iaan te buriti.

Inanon te wiki aio ao a manga kona n noraki kanikina aika GO ao STOP iaon te kotiwei n te nako ao te oki ma i Betio. Irarikin anne ao te keniken e bon reitinako naba ni katoa bong ma katean oona aika a boou.

N te tai aio ao e karautaeka KU bwa E aki reke rokona irouia kaain te Works ni karekea riki bwaninin wakinan te mwakuri n onobwai ke ni katamaroa iaon aio.

kiribati-flag

Kiribati Flag

(Visited 48 times, 1 visits today)