E nang manga maeu Kiribati Updates moa iaon te internet.

by online editor.

E a tia ni matoa ma iroun te ti bwaibwai n te Kiribati Updates bwa n te tI aei moa ao e na kona n ongoraeakinaki ana rongorongo iaon te internet n ana website ae kiribatiupdates.com.ki inanon boong aika te Moanibong, Katenibong ao Kanimabong koraki inanon te wiki.

N titirrakinanan iroun KU reporter bwa tera aron ana nutibebwa are e maan ni maeu ao e aki naba manga print inanon te tai ae maen, ao e katerea n taekinna bwa iaan kanganga tabeua ake a rioan ana kona ao e karautaeka nakoia ana taan wareware n aei ma n te tai aio ao ana kona moa ni kabongana te website ana taan wareware ake a maan ma ngaia ao ake a boou naba.

E na kataia ngkai KU ni manga kataia ni kanako rongorongo rinanon te website www.kiribatiupdates.com.ki ao ni butinwaai naba katanoata ake ana bon kona naba n toka n te website nakoia kaain te aonnaba inanon te tai teuana ma teuana.

Kanoan te nutibebwa KU ana bon manga bane n okiri aroia n toka n aron rongorongon te tautaeka, te takakaro, ao te reirei moa n raonaki ma am karaki aika a bane booureireia a ke ana kona n iriira am rongorongo ake ana katokaaki.

Iai te katautau bwa iaon kawaina naba te nutibebwa n otinko inaon te tai ae waekoa,

(Visited 54 times, 1 visits today)