Monthly Archives: October 2017

Katanoata iaon Kiribati Updates radiotv netwarok.

by Online editor E a taubobonga ngkai Kiribati Updates ni butimwaai ami katanoata iaon aikai:- NGkami ake akea rekerekemi ma te karikirake ke te bitiniti:: Rekenibong Katekeraoi Katanoata nakoia ami…

katanoata

Katanoata. Te booti e tauraoi ni kabonakoaki. Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona…

E uruaki te rekoti n te u17 high jump.

By online editor E tei te rekoti ae boou mwin te nako n te takakaro I Ashakabhat I Turkmenistan n te takakaro ae te KAA iaon te kiba iroun Lataisi…

Bongin te tebobai n te aonnaaba I Kiribati.  

by Online editor. E uouoaki moan kaukan Bongin te tebobai n te aonnaba n te Bairiki square irouia kaain te YCL ma aia kamataku are kaeineti ma kanoan te bong…

Uoman ataeinaine man te In-country program ake anga aia kaunganano.

by Online editor.   Ataeinaine aikai; Nei Tenikobbuti Iannang ao Nei Tewata Anre ake a tokara aia kauoua n ririki n aia burokuraem ae te BAGCE; ngaia ake a taekina…

news 17-10-17

A taboroboro araia tabeman n ana boki TUC……Scholarship ibukia taan takakaro

News Headlines A taboro araia tabeman n anaboki TUC rinerine. E tiku n arona aia boo n te ika taan bakaukau n TUC. E na karoko i Kiribati ana kai…

RadioTv-News-5-10-17

5th Oct 2017 – Radio TV News

5th Oct 2017 – Radio TV News

E boitin te ika te nimnai

by Online editor. E a tia n ribotinaki man te tabo ni Kuakua ma i Nawerewere bwa te ika ae te nimnai are e buti ngkai ni kaboanakoaki iaon Tarawa…

TUC Bye Election Candidate

TUC Bye Election Candidate Name Sex Witnesses 1. Eritaia Tokaia M 1. Kataenano Tokaia 2. Eriuete Rooti 3. Tinabora Tairoa 2. Teimarawa Itakara M 1. Tamai Koura 2. Taribo Mautake…