Daily Archives: October 18, 2017

Katanoata iaon Kiribati Updates radiotv network.

by Online editor E a taubobonga ngkai Kiribati Updates ni butimwaai ami katanoata iaon aikai:- NGkami ake akea rekerekemi ma te karikirake ke te bitiniti:: Rekenibong Katekeraoi Katanoata nakoia ami…

katanoata

Katanoata. Te booti e tauraoi ni kabonakoaki. Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona…

E uruaki te rekoti n te u17 high jump.

By online editor E tei te rekoti ae boou mwin te nako n te takakaro I Ashgabat I Turkmenistan n te takakaro ae te KAA iaon te kiba iroun Lataisi…

Bongin te tetobobai n te aonnaaba I Kiribati.  

by Online editor. E uouoaki moan kaukan Bongin te tetobobai n te aonnaba n te Bairiki square irouia kaain te YCL ma aia kamataku are kaeineti ma kanoan te bong…

Uoman ataeinaine man te In-country program ake anga aia kaunganano.

by Online editor.   Ataeinaine aikai; Nei Tenikobbuti Iannang ao Nei Tewata Anre ake a tokara aia kauoua n ririki n aia burokuraem ae te BAGCE; ngaia ake a taekina…