E uruaki te rekoti n te u17 high jump.

By online editor

E tei te rekoti ae boou mwin te nako n te takakaro I Ashgabat I Turkmenistan n te takakaro ae te KAA iaon te kiba iroun Lataisi Mwea.

N okia taan takaakro ma I Kiribati ake a nako ni kaea te runga n takakaro n te aonno n Atia ae Ashakabhat Turkmenistan ao Lataisi Mwea n te karinan u17 e urua te rekoti iaon Kiribati are e tei iroun David Pita Birati n te u18.

E kakawaki irouia kaain Kiribati bwa ana katei aia rekoti aika a boou ni kaean kabo itinanikun Kiribati e ngae ngke aki reke kanuangaia n aia kabo are a nako iai. E taekinna temanna te aobitia n te knoc Kautu Temakei n tain anganakia kaniwangaia  ke kinakia n aia kekeiaki ae rianako n aia tai ni kabvo ikekei. Kiribati e tuai roko n aia rekoti kaain aban nako tinanniku iaan ae teuana bukina a bon tuai raoi tau bobonga taabo n takakaro ke te gym are ena bon karaoaki iai aia kataneiai ae onoti. Te kouti ao taan rabakai iaon te takakaro ngaia ake ana bon uarokoia taan takakaro nakon aia kauaba I tinaniku.

(Visited 180 times, 1 visits today)