Katanoata iaon Kiribati Updates radiotv network.

by Online editor

E a taubobonga ngkai Kiribati Updates ni butimwaai ami katanoata iaon aikai:-

NGkami ake akea rekerekemi ma te karikirake ke te bitiniti::

  • Rekenibong
  • Katekeraoi
  • Katanoata nakoia ami utu ke koraki
  • Kanakoan te telmo ke tem wane nakoia ami koraki
  • Ao are kam bon taku

Boon katanoata iaon aei ma iroumi bon tii $6.00 n teuana taina.Ko kona n uota tameim n onean mwin te anene ngkana te rekenibong..

Iai naba nakoia bitiniti, ana kambwana te tautaeka ao karikirake tabeua n aron projects,etc.

  • Bwakani boo man am kambwana ke titoa
  • Katanoataki am kaako ke am service aika a boou
  • Kaukan am second hand ao tabeua riki.

Boona bon tii $75 n teuana te A4 size n teuana te tai.E kona n te tamnei ma taetaena naba.

Tarebonira iaon 73005110 ke bon roko kawarira n ara aobiti n te supermall iroun ELMA.

Ibukin am rongorongo ao e kakoaua ngkai Kiribati Updates bwa e a tia n ongoraeaki ana rongorongo iaon Kiribati ni kabuta iaon Facebook ao bon maninganingan te aonnaba ake auau ke ae bwanin.

Kam rabwa ao anne man Kiribati Updates.

…….

(Visited 3 times, 1 visits today)