Uoman ataeinaine man te In-country program ake anga aia kaunganano.

by Online editor.

 

Ataeinaine aikai; Nei Tenikobbuti Iannang ao Nei Tewata Anre ake a tokara aia kauoua n ririki n aia burokuraem ae te BAGCE; ngaia ake a taekina kakawakin te reirei bwa e kakawaki ae ataei ake a bane aia kauarinan a riai n tebona are imwina ni karekei moa aia beebwa imwain ae a rinanko nako nanon aobiti ni mwakuri.

E taekinna Nei Tenikobuti Iannang nakon KU bwa rinnakoia n te In-Country bon man te raumea are e karaoaki nakoina ma tabeman riki man aia bwi n te Form7. Aio e karaoaki nakoia ataei ake a bwaati bwa a roonaki iai n aia reirei. E raonna n taekinna Nei Tewata bwa a kaain n reke man aia Form 7 n te reirei ae te WGMC ao n rin ni karaoa aia BAGCE n te maan ae aua ririkina.

A taekinna naba ataeinaine aikai bwa n tokin te ririki aio ao ana manga keiakina riki are iaona te kabwaati nakon te OPEN scholarship. E kainanoaki te GPA ae 3, te IELTS results ae tamaroa ao ikanne are a kona naba n ira naba buakon te raumea.

A kaokioka riki aia kauring ataeinaine aikai Tenikobuti ma Nei Tewata nakoia ataein te reirei riki ake a Form 7 bwa a riai moa ni karekea aia beebwa BA ke degree imwain ae a mwakuri. E noraki ngkai bwa angiia ataei a rin naba ni mwkauri ao man aki iangoa moa aia bebwa ae bubura ke taai aika a na roko. E kakawaki aio bwa nakon taai aika imwaira ao e na rangi ni manena reken beebwa aika a buubra aikai bwa kawaia ni kekerake inanon aia tabo ni mwakuri ao n aki titiku ni nneia are a moan waaki iai.

(Visited 235 times, 1 visits today)