E a waaki ngkai te ukeuke ni kabwaati irouia koraki teniua.

by Online editor

E waaki ni moaningabongin te bong aei te Kanimabong 20/10 te ukeuke n te oral iaon te taetae n Imatang nakoia koraki tenua Form 3 iaon Kiribati ni kabuta.

Ataekinna nakon KU uoman ataeinainen te JSS ao temanna ataeinainen SLHS bwa e a bane ngkai aia moan ukeuke iaon te Oral n te bong aio. Nakon te wiki ae na roko ao ai wikin ngkanne te ukeuke iaon te English, te Maths, Commerce, te Kiribati ao tabeua riki nakoia Form 3 man jss ao reirein Aro ake iai aia koraki 3.

A taekinna riki ataeinaine aikai bwa inanon wikin aia ukeuke koraki 3 ao e a manga wakai ngkanne te koraki 5 ke Form 5 n te KNC ao ni waakinako naba ngkanne koraki 6 ke Form 6. A kawara Elmovie theatre n te bwkantaai aio bwa ana kamaraua aia iango ni motirawaia moa imwain ae nang manga korakai aia kaburoro nakon boong aika imwaia. Te tamnei iroun Elma are e bon kaotaki ni katoa te aoa 5pm ao 7.30pm bon teuana ma ibuakon aia kouru bwa te kakakibotu ao man kamaraua riki aia iango imwaain raoi te ukeuke ae tabangaki ae JSC.

Angin te ukeuke a bon moanaki man te aoa 9am ao ni bane n te aoa 1200 ni katoa bongin te ukeuke. Te kauoua n itera ibukia kaain te bwakantaai a moanki ukeuke man te aoa 2pm ao n toki n te aoa 5pm ti ngkana iai te bbitaki ao ana manga bane ni kaongoaki imwain taia.

(Visited 10 times, 1 visits today)