Te kainibaire iaoia taan ira te Pacific mini games

by online editor

Iai ngkai te babaire ae e a tia ao mani wene nakoia taan takakaro ake ana ira te kauaba n te Pacific Mini Game n tokin te ririki aio bwa ana uarokoaki nakon te rekoti ae te marurung ke te fitness test.

E taekina te aobitia man te KNOC n te wiki aio 19/10 bwa aio te tutuo nakoia taan takakaro ake ana uoatarake aran Kiribati n ana marae ni kabotoa Port Villa n 4-5 n Ritembwa, 2017. Ana taraki raoi bwa a tau nakon te kabotoa aio ibuakoia raoia nikabotoa naba n te Pacific Mini Games.

E moti ieouia komete ake ana tararua te waaki n tutuo aio bwa a riai n aki manikangare ara taan takakaro ake ana kaea te kabo aei. E kaainaki te komete ao niman kaaina aio irouia; Hon Minister David Collins, Willie Uaan –MWYSA sport, Henry Bwebweata-sports representatives, Karibataake Katibiri-athletic rep ao ai Tekabara Raurenti te tia koroboki man te KNOC.

Takakaro ake ana kauabaaki bon te Archery, Athletics, Beach volleyball, Boxing, Table Tennis, tennis, ao ai te weightlifting.

(Visited 61 times, 1 visits today)