E nang manga waaki te kauoua ni karebaoki iaon tuc.

 

E nang manga nako naba kain te kauoua ni karebaoki ibukia tii teniman taan anga araia ake a ira te kauaoki ni karebaoki iaon tuc n te bong ae ningabong Kauabong 24/10/17 ni moa man te aoa 7am nikarokoa te aoa 6 pm.

Naakai bon Mr Arobati Teewe Brechtefeld, Mrs Taabeta Amuera Teakai ao ai Taoaba Kaiea. NI kauringakia taan rinerine iaon TUC ao e na bon ti teuana te x ae ena kabonganaki n aran temanna ao e naki bwai te bebwa n rinerine ngkana e raka te x iaon temanna.

Taan rinerine a bon kantaningaki bwa ana tiku n aia ward nako nikaraoa aia rinerine ma iai. N aron are e moan karaoaki ao te rinerine e na kainanki matana ngkana e boo raoi 6 n te moantairiki. Iai tabeman taan rinerine a kitana aia tabo ni mwakuri nakon aia ward ibukin te rinerine ao a manga okiri aia tabo ni mwakuri.

Te wareware e na manga karaoaki naba ni mwaneaban KNYC are I Bairiki ma komete ake a tia n rineaki iroun te kauntira bwa ana ibuobuoki. Ma ibuakoia taan karaoa te rinerine ao bon iai naba bureitiman ake a ririeta nakoia ake a tar ate waaki bwa e na rau ao man iraki nanon te tua ibukin karaoan te rinerine.

E na manga uti ni kanakoaki aran te tia tei are e tebenako arana ao man moanna imwin te rinerine aio.

(Visited 46 times, 1 visits today)