Nimaua kambwana ni kini uanikai ao Outero ake a mwakuri iai kaain Kiribati.

by Online editor

Nimaua kambwana ni kini uanikai ao Outero ake a mwakuri iai kaain Kiribati.

Iai ngkai nimaua mwaitia kambwana itinaniku ake e waaki ma ngaia te labor ibukin kamwakurakia kaain Kiribati n te ririki aio 2017.

N ana maroro HE Beretitenti Taneti Maamau ma taan kareke rongorongo n tokin te namwakaina ae nako ao e kaeka ana titiraki temanna man te Uekera iaon aei bwa iai nimaua mwaiitia kambwana ma I Nutiran ao Aotiteria are e waaki ngkai te tautaeka ma kambwana aikai iaon te seasonal workers ke te kiniuanikai, ao kamwakuraia ara botanaomata naba n taian auti n irua ke hotels.

E reitia riki n taekinna HE Taneti Maamau bwa kambwana aikai bon te Recognise Seasonal Employment scheme (NZ), Seasonal worker programme (AUST), New and Northern Australian Worker Pilot Programme (AUST), Hayman Resort (AUST) ao ai Hamilton hotels (AUST). E kaeka aio te Beretitenti n ana marooro bwa iai ngkai te kerake ni mwaitia kaain Kiribati ake a maewe ni mwakuri I aban tinaniku. N 2016 ao atia kaain Kiribati ni mwakuri ni kambwana aikai n te mwaiti ae 215 ma e korakora keraken te ware aei n 2017 bwa e nakon 439 botaia ni kabane.

E kamatata naba HE Beretitenti Taneti Maamau bwa te tautaeka e aki mamatu ni kakaea angan reken te kabwaia nakoia ana botanaomata bwa mwakurian ao kakoroan ana kanoa ni mii iaon te KV20, n te tai aio ao iai riki aua aba itinanikun Kiribati ake e taketeni ngkai te tautaeka n aron aba aika irarikira aikai; Matiare, Palau, FSM ao ai te Cook island ibukin tebonakin te bwaeao. Iai naba 10 neeti ma I Kiribati ake ana kamwakuraki I Tuvalu, e kamatoa aio Beretitenti Taneti Maamau.

E kamatoa HE Beretitenti Taneti Maamau bwa e a moanna ngkai n tamaroa wakinan te reitaki ma kambwana I aban nako tinaniku.

(Visited 120 times, 1 visits today)