A RIAI TAAN REIREI N ANGANAKI TE INAOMATA N AIA WAAKI N ANGA REIREI

by Online editor

 

Te boto ni iango ni kauringan aia bong Taan Reirei n te aonnaba n te ririki aei e kangai n te taetae ni Imatang: “Teaching in Freedom, Empowering Teachers” are e rairaki ni kangai: “Inaomatara n angareirei, Kakorakoraaia Taan Reirei”

Aio te boto ni iango are e nanako man ana rabwata te aonnaba ake a tabe ma te reirei n aron aia botaki ni union  Taan Reirei n te aonnaba ae e kinaaki n arana ae te Education International (EI) ao ana rabwata te botaki ni Botan Aomata are te UNESCO. E boto karioan te boto ni iango n te ririki teuana ma teuana man aron bwaai aika a riki n te aonnaba ni kaineti ma aroia taan reirei. N te tai aei ao a kauringiira rabwata aikai bwaai aika uoua bwa:

  • E riai n taobaraeaki tokobitoan inaomataia Taan Reirei n anga reirei.
  • E a tia n tokobitoaki inaomataia Taan Reirei n anga reirei.

N taraan bwaai aika a riki i tinaniku ao bon i abara naba aio ao kanga e na eti riki are nambwa 2 are iai waaki aika a tia n riki ake a tokobitoa inaomatan te Tia Reirei n anga reirei n te aro are e a tiatianaki iai arona ni waakina ana anga reirei ao aio ngkanne are e aaki anganiia Taan Reirei te Kakorakoraaki. Ao ngkana aikoa kakorakoraaki man te waaki aio ao tera ngkanne ae e na riki nakoia ataei?

Te anga reirei iaan ae e koonaki ba e kaetietaki man taubeakinaki (prescribed), e anaa te inaomata mairouia taan reirei n aron ae e riki n aaba i tinaniku ike e a kanakoaki tararuan waakin  te reirei nakon kambwana ma bitineti ao ikai are e a kitana iai tabena te tautaeka. Ti tekeraoi  i abara ikai ba e aki kanakoa aio te tautaeka ma a bon ewerake aaro ni boutoka te kanganga aei ma ti na riai ni kaunga te tautaeka ba e na anga baina nakoia reirei aikai i aan te koaua are ngaira ni kabane n rorora are ti mena iai bwa te pre-school, te moanrinan, te kaurinan ao te katenrinan, ti riai n roko n reirei aikai n akea totokoara bwa bon inaomatara (human right) ao e na karaoa nanon aio te tautaeka man karekean karekemwane man kaubwain abara bwa ti aonga n namakina inaomatara aio ba e tabenna are bon tabena.

Tuangakiia Taan Reirei ngkoa  bwa a  na motirawa kanga taan mmakuri bon ekinakon naba inaomattaia n anga reirei ao n aia mmakuri ae  te Taan   Reirei. E rabwa bwa e a eti aio.  Mnag tuangakiia ngkai bwa a na tiku ni karoka tea o 3 ao e  a manga biitaki nakon 4.15 ai bon manga ekinakona naba inaomataia bwa a manga katittabooaki naba ma taan mmakuri ake  tabemaang. E bati te momoua ao te mairiri n te babaire are ti a manga kanaokoroira naba ma raora n Taan reirei n te Betebeke ao te aonnaba. Ti na aki kuba ngkanna e a manga okira naba arona ngkai bon babaire aika akea aaia.

Man aia itera aia union Taan Reirei ao ti na ibuobuoki ni uataboa te boto ni iango ae anganaki Taan Reirei ao te aonaba n te ririki aei man karaoan buoka ni iango ma te Botaki n Reirei ni kaoti bwaai aika a a kuakua te inaomata n anga reirei ike aikoa kakorakoraaki iai Taan Reirei. Irarikin boutokaan te boto ni iango n te rirki aio ao e a tauraoi ana rabwata ni babaire aia union Taan Reirei (executive committee) n tabeki nakon aia Maungatabu Taan Reirei ibukin kabwataia are e na boo n te Kanimabong 12 n Tianuare 2018 kanoa ake a na tabekaki rinanon te Collective Bargaining Agreement nambwa 1(CBA 1) nakon te Botaki n Reirei ibukin rinanoaia ao karaoan nanoia. Kanoa aikai a na ibuobuoki ibukin katokan kanganga aika aki toki n aitara Taan reirei ma ngaai ao te kantaninga bwa man karaoan nanoia iroun te Botaki n Reirei ao e na namakinaki irouia Taan Reirei namakinan te anga reirei iaan te inaomata ao a na kakorakoraaki riki ni karaoa tabeia nakon  te kabanea n tamaroa.

Ti a kan reitanako te maroro i aon waaki ake a na riki bwa kakorakoraakiia Taan Reirei.  Aikai tabeua ao e na reitakinako te kakae i aona: reken baoia taan reirei i Tarawa n onea muin te tiketi nakon aia tabo n reirei ma ae e bon tangiraki riki reken aia auti ae kaan nakon aia tabo n reirei, n akean aia auti ao e na reke nakoia te auting arauenti, e na eutakirake booia Taan Reirei n te moanrinan nakon te karinan boo ae te Diploma are te boo ae e bainaki nakoia aika a otinako ngkai man KTC ao are e a riki naba bwa kataunarian booia ake n te kauarinan ao te katenrinan.

E a tia ni waaki ami taibora ma katauraoan te beeba ae te Collective Bargaining Agreement (CBA) ike a oti iai bwaai aika aki toki n tatangitang iai Taan reirei. Aio te moani kanoa (CBA 1) are te kantaninga bwa man tian maroroakinana ma te MOE ao e a kabaeaki naba iai te MOE ao bwa e na mmakuri ana taan mmakuri ma kaetieti akanne n akea manga te birinako mai iai. E na katiaaki te kauoua ni mwakoro (CBA 2) bwa e na kabwataki te Rabwata ni Mmakuri are e na rinanon boooia Taan Reirei ao n anga te boo ae e boou are a na onoti iai Taan Reirei ni kaineti ma anuan aia mmakuri. A na katuruaki aroia ae a bon anganaki te kataneiai (initial training), te tutuoaki (continually assessed), te karakaaki (professional developments), te tutuoaki aia katauraoi (checking preparations – lesson plans, daily records, schemes etc) Aikai waaki aika a kaokoroia Taan Reirei ma Taan Mmakuri ake tabeman.

E aki kona ni waaki ami union n ti man aia kakamwakuri kaain ami taibora. Kam riai ngkami Taan Reirei nako n ata baemi nakon ami union. Te moan bon karekean nanoia raomi akana a tuai kaaina ami union ba a na kaainna. Kam na ibuobuoki n aei ngkana kam katei ami botaki ni union n ami abwamwakoro nako (Island Associations), karekeai kaain ami taibora ao karekeai ami Taan Tei (Island Representatives) nakon te AGM ao man karekei araia ake a tuai kaainna ao man ribotinna nakon aobitin ami union. A riai ami IR akanne n tauraoi ni kaea te AGM ae e na waaki nakon te Kanimabong 12 n Tianuare 2018.

N tian bwatin CBA 1 ao CBA 2, te kantaninga bwa e nang waakinako ami union ni katea ami Credit Union ibukin karekean ami kabirongorongo nakon taai aika a na roko. N tian teiraoin ami Credit Union ao e na manga taraaki ngkanne katean ami Health Scheme, katean te rabwata ni mwane are e na kabonganaaki n te tai are ko taonaki  iai n te aoraki ao e aaki reke buokam i Nawerewere.

Ti na butia ara Tia Kammakuri ae te MOE bwa e na kataia n anga  riki te Inaomata n anga reirei nakoimi bwa e aonga n rin angimi ao  ngaira tin a kamarurungiiira n taua bbween te waaki man ara kakau iango mairouia  ara kauatabo mai tinaniku aiika Education International (EI) ao Council of pacific Education (COPE)

Ti a riai ni waakirake ni kariki ara reirei bwa a na kabaebae ao man kaumaka ara tautaeka bwa e na eweki karikirake aika a teimatoa (sustainable development) bwa aonga n reke mwaanenakin ara reirei nako aika a kakabwanemwane ni ikotaki ma ake n aaro. Man aei ao a na waekoa ni mrarara nako kai n totoko nakon te reirei are te roo, te bao, bwaai n reirei ao ai  te “amwarake.” N reken karikirake aika a teimatoa ao a na waekoa n reke kabwaia aika a teimatoa n aron tein reirei aika a tamwaroa ao reirei aika a na waekoa ni kaotii matan karikirake aika a teimatoa ibukin reken kabwaia aika a teimatoa. E mena kingin te kabwaia aika karikirake aika a teimatoa iroumi Taan Reirei irouia ataei n te reirei ngaia are tai taraa  ae e na reke iroumi (income) ma taraa are e na otinako (outcome) bwa  muin ami mmakuri.

Happy World Teachers Day

 

Tanua Pine

Tia Koroboki ni Kabuta.

 

(Visited 18 times, 1 visits today)