Ana bukamaru UN I Kiribati.

 

By Ataniman Tamuera.

E a tia te bong aei are ana bong te Botaki ni Botanaomata ni bukamarua aia bong kaain te Aonnaba 114 mwaitia aio ni kabane ma te iango are aba ake iai inanon aia waakin tautaeka te kantaninga are aine ao mwane a ria ni kabotauaki aron aia mwakuri ae ti te arona n teia ni kabane ao e noraki imwin taian ukeuke bwa a birimwaka aba riki akanne nakoia aba ake irarikia ake akea irouia aio.

E ribotinaki bwa teuana katenimwakoron mwaitin ae ataia aine ni boong aikai ae angiin mwkauri ni kakeru boni ma irouia raraoia ao taian mwkauri n ioawa aikai angiia a bon aki kona n ribotinaki bwa iai taian kangabuaka iai n aron ae e aki ataaki bukiana.

E bon ngae n anne ao 21.8% maitia ngkai te kaintekateka ae a karibwai inanon auti n tei aine ao man 11.3%n 1998 ni waerake ao ae tabe ni birirake te ware ae 30% are e a bon noraki naba iai te kananokawaki iaan ae bon noraki bwa ena riai ni biribrake riki. Are nanona bwa aine a riai riki ni mwaiti nakoia mwane ma ibukina bwa akea te katiteuanaki ke te gender equality agenda ao ai ngaia aio bukin mamara ake a kona n noraki bwa taian tutuki nakoia ara aine.

E ngae n anne ao iai 5 oin iango ibukia aine bwa ana birirake n aroia naba mwane bwa teuana ana riai ni kairiiri ao a riai naba n ira buakon ni kabane, kakean te mwakuri n tangako nakoia aine ao ataei. Kamwakuraia aine nakon tararuan te rau ae teimatoa iaan te tua ao bon karikirakeaia aine I bon irouia ni karaka oin kaubaia man korakoraia ao ai katitaboan te kainibaire ibukin te tatabui.

(Visited 11 times, 1 visits today)