E kaukaki Aneieta Pharmacy n ana tabo ae boou inano n te supermall.

by Online editor

 

By Mataiti Bwebwe/ku reporter.

E a reke riki te kabaia nakoia aomata ake a kunea kawaran Aneieta Pharmacy ni karekei iai aia bwain aoraki bwa te kanganga bon te tamarake ma n te tai aio ngke e kauka ana mataroa te kambwana aio iaon tano ao ai bon akea ngkai te kanganga nakoia aomata nako.

N te bong ae te Kauabong 24/10 n te ingabong ao ea uki ana mataroa te kambwana aio nakoia te botanaomata imwin karaoan te kaukuki ae uarereke nakoia ana irua ao ana katitamwa. E taekinna Dr Takeieta Kienene n ana maroro bwa katean ana karikirake aio n te moan tai Tebetemba 2015 ao e kakoaua ae bon iai kainanoakina irouia te botanaomata bwa aomata a bon roko naba ni karekeri aia bwai n aoraki irouia e ngae ngke ai tibwa tabeua te aoa n uki. Ni boong ake imwina ao e aki toki te roko ni karekeaki bwaai n aoraki n aekaia nako riki ake aki kona n reke n te kiriniki ke n te Oanaoraki are I nawereweere ma Betio.

E taekinna riki bwa bwain aoraki aikai bon akea te kararaoma iai bwa a bon bane n raraoi, koraakora ao man tamaroa, quality nakoia aomata.

A karariaiakaki irua ao katitamwa n neweaba nanona imwin te matamtam ao man kona naba ni karekei aia bwa man teuana te koona aika ekea booia.

E taekinna temanna ana katitamwa Aneieta Pharmacy bwa bon ake araraomana ni bwaai n aoraki man te store aio ao aei nneu ni kakarekei au bwai n aoraki ngkana iai te aoraki. Ma e taekinna naba Dr Takeieta Kienene nakon Kiribati Updates bwa n ana ruu ae onoti ao e kona ni karaoi mwakuri ni korokoro ao n tutuo iai n aron te koro bero, tuoaia tioka ao rietaata n rara, ikoaki n aekaia nako, tuoan te mata, te taninga ao a mwaiti kurikuri riki. E kamatoa n taekinna nakon Kiribati Updates bwa akea ana raraoma n ana bwai n aoraki aika a mwaiti aekakia bwa a bon boou reirei ao man korakora nakon te taoraki teuana ma teuana.

E na bon tiku naba ana tai ni kiriniki are te Katenibong ao Kaonobong ni katoa wiki ao nikiran te bong bon karaoan te kiriniki nakoia aomata ibukin karekean aia bwai n aoraki na ekaia nako ake aki tangira ana ibuobuoki te taokita.

Aio ana maroro Dr Takeieta Kienene n tai nana kaukuki n aia tabo ae boou inano.

(Visited 35 times, 1 visits today)